Journal of Research in Turkic Languages

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN KAZAK ÖĞRENCİLERDEKİ MOTİVASYON EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ

Journal of Research in Turkic Languages, Volume 5, Issue 1, May 2023, pp. 21-36
OPEN ACCESS VIEWS: 139 DOWNLOADS: 143 Publication date: 15 May 2023
ABSTRACT (English)
Motivation is finding the strength of a person with the effect of external and internal factors. In order for this unending power to reach the desired goal, people need to direct it with their own will and determination. Motivation is a responsibility from the start. This responsibility can sometimes be seen in the field of education and sometimes in business life. It is possible to see motivation in almost all areas of life. The aim of this study is to determine the motivation deficiencies in the education-teaching adventure and to offer solutions. Motivation has been present in life for centuries whether we are always aware of it or not. A word used, every implied word or every subject that is not explained correctly is an effective factor in the decrease or even loss of motivation. In this study, motivation-centered problems in teaching Turkish as a foreign language at A2 level are emphasized. Aresearch was conducted on the students of Suleyman Demirel University (SDU) who received education in Kazakhstan. Within the framework of the research, a questionnaire was applied to 130 students in the 2nd grade at A2 level. Qualitative and quantitative (mixed method) were used in the research. Obtained results were tabulated by using SPSS application. In line with these data, while determining the relationship between motivation and teacher, success, view of the lesson, reward-punishment and self-confidence factors; no relationship was found between motivation and family and ability factors.
ABSTRACT (Turkish)
Motivasyon dışsal ve içsel faktörlerin etkisi ile insanın var olan gücünü bulmasıdır. Ortaya çıkan bu bitmeyen gücün istenilen hedefe ulaşması için insanın kendi istek ve azmiyle yönlendirmesi gerekmektedir. Motivasyon başlangıç itibarıyla bir sorumluluktur. Bu sorumluluk bazen eğitim alanında bazen iş hayatında görülebilmektedir. Hayatın neredeyse tüm alanlarında motivasyonu görmek mümkündür.  Bu çalışmanın amacı, eğitim-öğretim serüveninde motivasyon eksikliklerini belirlemek ve çözüm önerileri sunmaktır. Yapılan bu çalışmada yabancı dil olarak A2 seviyesindeki Türkçe öğretiminde motivasyon merkezli problemlerin üzerinde durulmaktadır. Kazakistan’da eğitim-öğretim alan SDÜ’nün öğrencileri üzerinde araştırma yapılmıştır. Araştırma çerçevesinde 2. sınıfta okuyan A2 düzeyindeki 130 öğrenciye anket uygulanmıştır. Araştırmada nitel ve nicel (karma metot) uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar SPSS uygulamasından yararlanılarak tablolaştırılmıştır. Bu veriler doğrultusunda motivasyon ile öğretmen, başarı, derse bakış, ödül-ceza ve özgüven faktörleri arasında ilişki tespit edilirken; motivasyon ile aile ve yetenek faktörleri arasında ilişki tespit edilmemiştir.
KEYWORDS (English)
A2 level, Kazakh students, Motivation, Turkish as a foreign language
KEYWORDS (Turkish)
Motivasyon, Yabancı dil olarak Türkçe, A2 seviyesi, Kazak öğrenciler.
CITATION (APA)
Özkan, A., & OZDEMIR, C. (2023). YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN KAZAK ÖĞRENCİLERDEKİ MOTİVASYON EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ. Journal of Research in Turkic Languages, 5(1), 21-36. https://doi.org/10.34099/jrtl.512
REFERENCES
 1. Acat, B., & Demirel, S. (2002). Türkiye'de yabancı dil öğreniminde motivasyon kaynakları ve sorunları [Motivational resources and problems in foreign language learning in Turkey]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Sayı:31,31-312.
 2. Akbaba. S. (2006). Eğitimde motivasyon (Motivation in education), Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(13), 343-361.
 3. Akçakaya, M. (2010). İnsan kaynakları yönetimi, insan kaynakları planlaması norm kadro uygulaması. [Human resources management, human resources planning, norm staff practice] Ankara: Adalet Yayınevi.
 4. Altun, F., & Yazıcı, H. (2010). Öğrencilerin okul motivasyonunu yordayan bazı değişkenler [Some variables that predict students' school motivation].
 5. Antalya: International Conference on New Trends in Education and Their Implications.
 6. Büyüköztürk, Ş. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Ankara: Pegem Akademi.
 7. Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı [manual of data analysis for social sciences]. Ankara: Pegem Akademi.
 8. Çelik, V. (2003). Sınıf yönetimi [classroom management]. Ankara: Nobel Yayınları.
 9. Dam, H. (2008). Öğrencinin okul başarısında aile faktörü [Family factor in student's school success]. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(14), 75-99.
 10. Ere Garih, Ü. (2000). İş hayatında motivasyon [Motivation at work]. İstanbul:Hayat Yayınevi.
 11. Gordon, T. (2003). Çocukta iç disiplin mi? Dış disiplin mi? [Internal discipline or external discipline for children?]. İstanbul:Sistem Yayınevi.
 12. Güney, S. (2013). Davranış bilimleri [Behavioral sciences]. Ankara: Nobel Yayınları.
 13. Kayadibi, F. (2012). Eğitim kalitesine etki eden faktörler ve kaliteli eğitimin üretime katkısı [Factors affecting the quality of education and the contribution of quality education to production], Journal of Istanbul University Faculty of Theology, 0(3).
 14. Laird, T. F. (2005). College students’ experiences with diversity and their effects on academic self-confidence, social agency, and disposition toward critical thinking. Research in Higher Education, 365-387.
 15. Luthans, F. (2011). Organizational Behavior: An Evidence-Based Approach. New York (12.Edition): McGraw-Hill Irwin.
 16. Mohammed, A. I., Dawakı, M. A., İdris, M., Abdulhameed, Z., Bello, H., & Abdullahı, R. (2017). An assessement extra curricular activities and primary school pupils’ academic self-efficacy in gwale local government area, Kano State of Nigeria. KIU Journal of Humanities, 2(1), 295-304.
 17. Öncü, H. (Ed.). (2021). Motivasyon sınıf yönetimi [motivation classroom management] Ankara: Nobel Yayınevi.
 18. Sadeghi, A., Niayfar, G. H., Azizi, S., & Nejad, D. A. (2016). Investigation of the role of the university in students’ academic selfconfidence, university of guilan, faculty of humanities. Scientific Research Publishing, 130-139.
 19. Selçuk, Z. (2000). Gelişim ve öğrenme [Development and learning]. Ankara: Nobel Yayınları.
 20. Sencer, M. (1984). Toplumsal araştırmalarda yöntembilim [Methodology in social studies]. Say Yayınları: Ankara.
 21. Subaşı, M., & Okumuş, K. (2017). Bir araştırma yöntemi olarak durum çalışması, (Case study as a research method) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2). 419-426.
 22. Şimşek, Y. (1998). Sınıfta motivasyon [motivation in the classroom]. Eğitim psikolojisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 180-212.
 23. Tunalı, B. S. Gözü, Ö., & Özen, G. (2016). Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanılması “karma araştırma yöntemi” [The combined use of qualitative and quantitative research methods is called "mixed methods research], Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi, 106-112.
 24. Uçak, S. (2017). Irak’ta yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçe algısı. Internatıonal Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(14), 491-512.
LICENSE
Creative Commons License