Journal of Research in Turkic Languages

The Problems that Kazakh Learners of Turkish as a Foreign Language Experience Related to Consonant Changes

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Kazak Öğrencilerin Ünsüz Harf Değişmeleri İle İlgili Yaşadıkları Sorunlar

Journal of Research in Turkic Languages, Volume 1, Issue 1, May 2019, pp. 1-21
OPEN ACCESS VIEWS: 1092 DOWNLOADS: 1587 Publication date: 15 May 2019
ABSTRACT (English)
While new languages that individuals learn can sometimes be close to their mother tongues, they can sometimes be quite distant from them. At times, they experience negative transmission problem while learning a language close to their native language. It is quite likely that Kazakh learners of Turkish encounter this problem and make variety of mistakes especially when writing consonant letters. The research questions of this study are as follows: “Do Kazakh students use consonants through a positive or negative transmission when their writing skills?” and “What kind of solutions should be offered to the problems related to transfer of letters that Kazakh students experience in their writing skills?” A total of 77 Kazakh learners of Turkish as Foreign Language at A2 level made practices through dictation. 3 extracts, selected from 10 texts chosen from the literature as a result of receiving expert opinions in order to be used in the study, were applied to Kazakh students. The researcher allowed the students to write these texts after dictation. The collected data were analyzed by the researcher with the help of Excel software program. Then, scripts that belong to 11 students were randomly selected from the papers of 77 students. The frequency of errors and types of errors that these 11 students made concerning with the writing of consonant sounds on their dictation papers were classified within the scope of sound changes seen in consonant sounds. It was determined by considering the findings of the study that Kazakh learners made various types of errors related to continuity, discontinuity, consonant-vowel changes and other consonant changes.
ABSTRACT (Turkish)
Bireylerin öğrendikleri yeni diller bazen anadile yakın bazen de uzak olabilmektedir. Anadiline yakın bir dili öğrenirken bireyler bazen olumsuz aktarım sorunu yaşamaktadırlar. Türkçe öğrenen Kazak öğrencilerin de söz konusu bu sorunu yaşamaları ve özellikle ünsüz harfleri yazarken farklı yanlışlar yapmaları kaçınılmazdır. Araştırmanın soruları şu şekildedir: “Kazak öğrenciler yazma becerilerinde ünsüz harfleri olumlu mu olumsuz mu aktarımla kullanmaktadır?” ve “Kazak öğrencilerin yazma becerilerinde yaşanan harf aktarımlarına ilişkin sorunlara nasıl bir yöntemle çözüm bulunmalıdır?”. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen A2 seviyesindeki 77 Kazak öğrenciye dikte yoluyla uygulama yaptırılmıştır. Araştırmada kullanılmak üzere alan yazından seçilen 10 metin içerisinden uzman görüşlerinin alınması neticesinde seçilen 3 metin Kazak öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmacı, belirlenen metinleri okuyarak öğrencilerin bu metinleri yazmasını sağlamıştır. Elde edilen veriler araştırmacı tarafından Excel programı yardımıyla çözümlenmiştir. Sonrasında 77 öğrenci arasından 11 öğrenciye ait kağıtlar rastgele bir şekilde seçilmiştir. Bu 11 öğrencinin dikte kağıtlarında ünsüz seslerin yazımı ile ilgili yaptıkları yanlış sıklıkları ve yanlış türleri ünsüz seslerde görülen ses değişiklikleri kapsamında sınıflandırılmıştır. Araştırma neticesindeki bulgular göz önüne alındığında Kazak öğrencilerin süreklileşme, süreksizleşme, ünsüz ünlü değişimi, diğer ünsüz değişiklikleri gibi kısımlara ait değişik türde yanlışlar yaptıkları belirlenmiştir.
KEYWORDS (English)
Kazakh students, Turkish teaching, consonant, writing skills
KEYWORDS (Turkish)
Kazak öğrenciler, Türkçe öğretimi, ünsüz, yazma becerisi
CITATION (APA)
Özdemir, C. (2019). The Problems that Kazakh Learners of Turkish as a Foreign Language Experience Related to Consonant Changes. Journal of Research in Turkic Languages, 1(1), 1-21. https://doi.org/10.34099/jrtl.111
REFERENCES
 1. Açık, F. (2008). Türkiye’de Yabancılara Türkçe Öğretilirken Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri [Problems encountered and Solutions when Teaching Turkish to Foreigners in Turkey]. Proceedings of the International Symposium on Turkish Language Teaching and Instruction (pp. 1-9), Gazimağusa, Cyprus.
 2. Arslan, M. (2014). The Effects of Structural Features of Learning Turkish Language as a Foreign Language from Learners’ Perspective: Bosnia and Herzegovina Case. Education and Science, 39(174), 189-200.
 3. Aydoğmuş, E. Ü. (2018). Türkiye Türkçesi Öğrenen Kazakların Rusça Etkisiyle Yaptıkları Yanlışlar [Mistakes that Kazakh Learners Do Under the Influence of Russian when Learning Turkish]. Türklük Bilimi Arastirmalari Dergisi, (44), 11-27.
 4. Banguoğlu, T. (1990). Türkçenin Grameri [Turkish Grammar]. Ankara.
 5. Banguoğlu, T. ve Gülensoy, T. (1994). Türkçe El Kitabı 1 [Handbook of Turkish 1]. Kayseri: Bizim Gençlik Yayınları.
 6. Berkmen, Y. M. (2003). Bilim Dilinin Türkçeleşmesi [The change of Science language to Turkish]. Diagnostic and Interventional Radiology, 9(3), 275-278.
 7. Demirci, Ü. Ö. (2011). Türk Dünyasında Latin Alfabesine Geçiş Süreci [Transition to Latin Alphabet in Turkish World]. Türk Yurdu Dergisi, 287, 228.
 8. Efendioğlu, S. ve İşcan, A. (2010). Türkçe Ses Bilgisi Öğretiminde Ses Olaylarının Sınıflandırılması [Classification of Voice Events in Turkish Language Teaching], Ataturk University Journal of Turkish Researches Institute, 42, 121-143.
 9. Erdoğan, E. (2015). Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretiminde Karşılaşılan Başlıca Sorunlar ve Çözüm Önerileri [Major Problems and Solutions in Teaching Turkish Language to Turkic Language Users]. Proceedings of the Turkish Language Teaching as a Foreign Language Symposium (pp. 1-18), Erzurum.
 10. Ergenç, İ. (1995). Konuşma dili ve Türkçenin söyleyiş sözlüğü [Spoken language and lexicon of Turkish]. Ankara: Multilingual Yayınları.
 11. Hengirmen, M. (1990). Yabancı dil öğretim yöntemleri ve Tömer yöntemi [Foreign language teaching methods and Tömer method]. Ankara: Engin Yayıncılık.
 12. İsayev, C. M. (1993). Kazak Tili [Kazakh Language]. Universitet-Kaynar. Almatı.
 13. Kajıbek, E. Z. (1991). Kazak Türkçesi [Turkish of Kazakh]. (Ed. A. B. Ercilasun). Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü 1. (2. Baskı). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
 14. Kaya, E. B. (2019). Suriyelilerin Türkçe Öğrenirken Yaşadıkları Dil Sorunları [Language Problems of Syrians in Learning Turkish]. International Journal of Teaching Turkish as a Foreign Language, 2(1), 73-92.
 15. Koç, K. ve Doğan, O. (2004). Kazak Türkçesi Grameri [Grammer of Kazakh Language]. Ankara: Gazi Kitabevi.
 16. Korkmaz, Z. (1992). Gramer Terimleri Sözlüğü [Glossary of Grammar Terms]. Ankara: TDK Yayınları.
 17. Korkmaz, Z (2003). Gramer Terimleri Sözlüğü [Glossary of Grammar Terms]. Ankara: TDK Yayınları.
 18. Korkmaz, Z. (2007). Gramer Terimleri Sözlüğü. Genişletilmiş. 3. Baskı. [Glossary of Grammar Terms]. Expanded 3. Ed. Ankara: TDK Yayınları.
 19. Kumsar, E., ve Kaplankıran, İ. (2016). Kazakların Türkiye Türkçesi Öğreniminde Yaptıkları Yanlışlıklar ve Bu Yanlışlıkların Düzeltilmesine Yönelik Öneriler [The mistakes made by the Kazakhs in learning Turkish and suggestions for correcting these mistakes]. Diyalektolog Sosyal Araştırmalar Hakemli Dergisi, 12, 81-103. Doi:
 20. 10.22464/diyalektolog.105.
 21. Mırzabekov, S. (1993). Ḳazak Tiliniŋ Fonetikası [Phonetic of Kazakh Language]. Ḳazaḳ Üniversiteti. Almatı.
 22. Öner, M. (1998). Bugünkü Kıpçak Türkçesi [Today's Kipchak Turkish]. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 23. Şahin, M. (2008). Güvenlik Bilimleri Fakültesinde Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Zorluklar [Difficulties of foreign students studying at the Faculty of Security Sciences in learning Turkish]. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 24. Tamir, F. (2003). Türkiye Türkçesi açısından Kazak Türkçesine bir Bakış [An overview of Kazakh Language in terms of Turkish]. Selçuk University Journal of Studies in Turcology, 13, 328.
 25. Tosun, C. (2005). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi [Teaching Turkish as a Foreign Language]. Journal of Language and Linguistic Studies,1(1), 22
 26. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. Ankara: Seçkin Yay.
LICENSE
Creative Commons License