Journal of Research in Turkic Languages

Reading Habits of Secondary School Students

Ortaöğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları

Journal of Research in Turkic Languages, Volume 6, Issue 1, May 2024, pp. 19-34
OPEN ACCESS VIEWS: 130 DOWNLOADS: 336 Publication date: 15 May 2024
ABSTRACT (English)
Bu araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Tarama modeline göre desenlenen çalışmada, öğrencilerin okuma alışkanlıklarının genel durumları ve cinsiyet değişkenine göre gösterdiği farklılıklar betimsel olarak incelenmiştir. Araştırma, 2014-2015 eğitim öğretim yılında tesadüfî örnekleme yöntemiyle seçilen üç okul ve bu okullarda öğrenim gören 561 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve Okuma Alışkanlık Anketi kullanılarak elde edilmiş, veriler SPSS 20.0 veri analiz programı kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin analizinde frekans ve yüzde değerleri genel olarak ve cinsiyet değişkenine göre verilmiş, lise öğrencilerinin en çok roman ve hikâye türünde kitap okudukları, macera ve duygusal konulu eserleri tercih ettikleri, kitap okumalarını engelleyen etken olarak ders yoğunluğunu gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. Ayıca öğretmenlerin okuma konusunda öğrencileri yeterince yönlendiremedikleri, öğrencilerin bu konuda en çok arkadaşlarından etkilendikleri, okumaya ayırmaları gereken zamanın önemli bir kısmını televizyon izlemeye ve İnternet başında eğlenceye ayırdıkları, kütüphaneyi hedeflenen düzeyde kullanmadıkları tespit edilmiştir.
KEYWORDS (English)
---
KEYWORDS (Turkish)
ortaöğretim, okuma, alışkanlık, okuma alışkanlığı
CITATION (APA)
Deniz, E., & Çeçen, M. A. (2024). Reading Habits of Secondary School Students. Journal of Research in Turkic Languages, 6(1), 19-34. https://doi.org/10.34099/jrtl.613
REFERENCES
 1. Acıyan, A. A. (2008). Ortaöğretim Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları ve Akademik Başarı Düzeyi Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 2. Ayyıldız, M., Bozkurt, Ü. ve Canlı, S. (2006). Okuma Kültürü Üzerine Bir Araştırma. Millî Eğitim 169, 277- 296.
 3. Başaran, M. ve Ateş, S. (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 29(1), 73-92.
 4. Bayram, O. (1990). İlkokul Çağı Çocuklarının Okuma Alışkanlığı ve Yenimahalle İlçe Kütüphanesi Gezici Kütüphane Hizmeti. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 5. Bekar, Ü.(2005). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı Kazanmalarında Ailenin Rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 6. Can, A. - Deniz, E. ve Çeçen, M.A. (2016). “Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Tutumları / Reading Attitudes of Middle School Students”, TURKISH STUDIES -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, ISSN: 1308-2140, (Prof. Dr. Hayati Akyol Armağanı), Volume 11/3 Winter 2016, ANKARA/TURKEY,www.turkishstudies.net, DOI Number:http://dx.doi.org/10.7827/Turkish Studies.9311, p. 645-660
 7. Can, R., Tükyılmaz, M. ve Karadeniz, A. (2010). Ergenlik Dönemi Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3(11), 1-21.
 8. Çeçen, M. A., ve Deniz, E. (2015). Lise Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumlari (Diyarbakir İli Örneği). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(30), 193-212.
 9. Coşkun, E., Karakoç, M., Zorbaz, K.Z. (2007). Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma İlgi ve Alışkanlıkları Üzerine. http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/.pdf (e.t. 09 Ağustos 2015).
 10. Deniz, E. (2016). Ortaokul öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları / Reading habits of secondary school students. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 3(2), 46-64.
 11. Demirel, Ö. (1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi. İstanbul: MEB Yayınları.
 12. Dökmen, Ü. (1994). Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Okuma Becerileri, İlgileri, Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/ 40/508/ 6155.pdf (e.t.11 Mayıs 2015).
 13. Göğüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe ve Yazın Eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.
 14. Gömleksiz, M. N. (2005). Geleceğin Öğretmenlerinin Kitap Okumaya İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi 1(1), 1-21.
 15. Gönen, M., Öncü, E. Ç. ve Işıtan, S. (2004). İlköğretim 5, 6 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının İncelenmesi. http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/164/gonen.htm (e.t. 13 Ağustos 2015).
 16. Güney, N., Aytan, T., Kaygana M. ve Şahin, E.Y. (2014). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Okuduğu Kitap Sayısı ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(19), 151-165.
 17. Güngördü, E. (2006). Okuma Alışkanlığı Edinme Sürecinde Sınıf Öğretmeninin Sorumluluğu. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı (Cilt 1). Gazi üniversitesi, Ankara.
 18. Harris, A. J., & Sipay, E. R. (1990). How to Increase Reading Ability, A Guide to Developmental And Remedial Methods. New York: Longman Group.
 19. Karakoç, M. (2005). Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma İlgi ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 20. Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 21. Karatay, H. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Okuduğunu Kavrama ile Bilişsel Farkındalıkları. Türklük Bilim Araştırmaları 27, 457-475.
 22. Konan, N. (2013). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Okuma Alışkanlıkları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 19(1), 31-59.
 23. Lüle Mert, E. (2014). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma İlgi Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Turkish Studies 9(3), 959-968.
 24. Mavi, S. (1995). Okuma Hatalarının Okuma Alışkanlığına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 25. MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (6-8. sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü.
 26. MEB (2012). PISA 2012 Ulusal Ön Raporu. http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2013/12/pisa2012-ulusal-on-raporu.pdf (e.t. 02 Ocak 2015).
 27. Mete, G. (2012). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı Üzerine Bir Araştırma (Malatya ili örneği). Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi 1(1), 43-66.
 28. Odabaş, H., Odabaş, Y. Z. ve Polat, C. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği, Bilgi Dünyası 9(2), 431-465.
 29. Özbay, M. (2014). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.
 30. Özbay, M.; Bağcı, H. ve Uyar, Y. (2008). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9(15),117–136.
 31. Özkaya, G.P. ve Çetin, D. (2014). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Alışkanlıkları ve Kütüphane Kullanımlarına İlişkin Bir İnceleme. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1(1).
 32. Sever, S. (1997). Türkçe Öğretimi ve Tam Öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 33. Susar Kırmızı, F. (2008). Okuma. Arslan, D., Doğan, B., Deliveli, K., Yaylı, D., Akkaya, N. (Haz.), Etkinliklerle Türkçe öğretimi (105-139). Bursa: Ekin Kitabevi.
 34. Tazebay, A. (1993). İlk Okuma Yazma Öğretimi. İstanbul: MEB Yayınları.
 35. Temizyürek, F., Çolakoğlu, K. B. ve Coşkun, S. (2013). Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarının Değişkenler Açısından İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 11(2), 114-150.
 36. Tosunoğlu, M. (2002). Türkçe Öğretiminde Okuma Alışkanlığı ve Çocukların Okuma Eğilimleri. Türk Dili 609, 547-563.
 37. Uslu Üstten, A. ve Pilav, S. (2014). Lise Öğrencilerinin Okuma İlgi ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Eğitimde Kuram ve Uygulama 10(4), 764-782.
 38. Yalınkılıç, K. (2007). Türkçe Öğretmen Adaylarının Okumaya İlişkin Tutum ve Görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 1(1), 225-241.
 39. Yalman, M., Özkan, E. ve Kutluca, T. (2013). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlıkları Üzerine Betimsel Bir Araştırma: Dicle Üniversitesi Örneği. Bilgi Dünyası 14(2), 291-305.
 40. Yavuzer, H. (2005). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitapevi.
 41. Yıldız, M. (2013). Okuma Motivasyonu, Akıcı Okuma ve Okuduğunu Anlamanın 5. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisi. Turkish Studies 8(4), 1461-1478.
LICENSE
Creative Commons License