Journal of Research in Turkic Languages

ALMANYA'DA İKİ DİLLİ YETİŞEN TÜRK ÖĞRENCİLERE OYUNLAŞTIRMA İLE ATASÖZLERİ ÖĞRETİMİ KELİMELERLE OKEY OYUNU

Journal of Research in Turkic Languages, Volume 5, Issue 1, May 2023, pp. 1-20
OPEN ACCESS VIEWS: 167 DOWNLOADS: 211 Publication date: 15 May 2023
ABSTRACT (English)
Turkish immigrants who have settled in Germany since 1960 have faced some problems. One of these problems is encountered in the field of education. It has been observed that Turkish children living in Germany with their families gradually distance themselves from Turkish language after a certain period of time. This has become a significant issue for Turkish-German bilingual children. The problem addressed in this study is the slow progress in learning Turkish language due to the scarcity of Turkish language materials for Turkish students. In line with this problem, the aim of the study is to investigate the effect of gamification on the learning of proverbs by Turkish students attending Turkish language classes in the Ennepe Ruhr region of North Rhine-Westphalia state in Germany. For this purpose, a material for the game of "Okey" with words related to proverbs was developed to contribute to the learning of proverbs by students. A case study design, which is one of the qualitative research designs, was used in the research. The game of Okey, which is frequently played by the Turkish/German community to have a good time with family members, relatives, and friends, was selected as the material. The words of pre-determined proverbs were written separately on the tiles used in the Okey game. Students were asked to complete these proverbs while playing Okey. Thus, the aim was to help students grasp the proverbs more quickly and retain them in their memories for a longer period of time using gamification techniques in Turkish language classes. As a result of the activities carried out in line with these objectives, the success of students in learning proverbs increased by over 50%. It was determined that the teaching of proverbs through the game of Okey was a successful gamification activity.
ABSTRACT (Turkish)
1960’tan bugüne kadar Almanya’da yerleşen Türkler bazı sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bunlardan biri de eğitim alanında yaşanılan sıkıntılardır. Almanya’da ailesi ile yaşayan çocuklarda belirli bir zaman sonra Türkçe’den uzaklaşamalar gözlemlenmiştir. Bu Türkçe ve Almanca iki dilli çocuklarda çok önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu çalışmanın problem durumu; Türk öğrencilerin Türkçe materyal azlığı sebebiyle Ana dili Türkçe derslerindeki öğrenimlerinde yavaşlık olmasıdır. Bu problem durumu doğrultusunda çalışmanın amacı, Almanya Kuzey Ren Vestralya eyaleti, Ennepe Ruhr Bölgesinde Ana dili Türkçe dersine katılan Türk öğrencilerin atasözleri öğrenimlerinin üzerinde oyunlaştırmanın etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda kelimelerle okey oyunu materyali geliştirilmiş ve öğrencilerin atasözü öğrenmelerine katkıda bulunulmak hedeflenmiştir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Alman / Türk halkı tarafından aile üyeleriyle veya akraba ve arkadaşlarla iyi vakit geçirmek için sıklıkla oynanan okey oyunu materyal olarak seçilmiştir. Okey oyununda yer alan taşlar üzerine önceden belirlenmiş atasözlerinin kelimeleri ayrı ayrı yazılmıştır. Öğrencilerin okey oyununu oynarken bu atasözlerini tamamlamaları istenmiştir. Böylece Ana dili Türkçe derslerinde oyunlaştırma tekniğinden yararlanılarak öğrencilerin atasözlerini daha hızlı kavramaları ve uzun süre hafızalarında saklamaları hedeflenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda yapılan etkinlikler sonucunda öğrencilerin atasözleri öğrenme konusundaki başarısı %50’nin üzerinde artmıştır. Okey oyunu ile atasözlerinin öğretiminin başarılı bir oyunlaştırma etkinliği olduğu tespit edilmiştir.
KEYWORDS (English)
Bilingualism, Germany, gamification, material development, Okey game, proverbs, Turkish
KEYWORDS (Turkish)
Türkçe, çift dillilik, oyunlaştırma, atasözleri, okey oyunu, materyal geliştirme, Almanya
CITATION (APA)
Okuyan, S., & OZDEMIR, C. (2023). ALMANYA'DA İKİ DİLLİ YETİŞEN TÜRK ÖĞRENCİLERE OYUNLAŞTIRMA İLE ATASÖZLERİ ÖĞRETİMİ KELİMELERLE OKEY OYUNU. Journal of Research in Turkic Languages, 5(1), 1-20. https://doi.org/10.34099/jrtl.511
REFERENCES
 1. Adıgüzel, Y. (2011). Göç sosyolojisi (Immigration sociology). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 2. Aksan, D. (1990). Her Yönüyle dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim I−II (Language in All Its Faces: Linguistics with Outlines I−II). Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
 3. Aksan, D. (1999). Türkçenin gücü (The power of Turkish). Ankara: Engin Yayınevi.
 4. Aksan, D. (2007). Her Yönüyle Dil: Ana Çizgileriyle Dilbilim I, II, III (Language in All Its Faces: Linguistics with Outlines I, II, III). Ankara: Türk Dil Kurumu.
 5. Alyaz, Y. & Akyıldız, Y. (2018). Yabancı dil öğretimi için 3b dijital oyunlar ve oyunlaştırılmış uygulamalar geliştirme (Developing 3d digital games and gamified applications for foreign language teaching), Diyalog Dergisi, 1, s.131-158.
 6. Berger, J. ve Mohr, J. (2011). Yedinci Adam: Avrupa’da Göçmen İşçilerin Öyküsü (The Seventh Man: The Story of Migrant Workers in Europe). Cevat Çapan (Çev.). İstanbul: Agora.
 7. Bican, G. (2019). Dil Öğretiminde Çok Dilli Bakış Açısı-1 (Multilingual Perspective in Language Teaching-1), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,52(3), 943-966.
 8. Bloomfield, L. (1970). Language. Londra: George Allen & Unwin.
 9. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö, E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri (Scientific research methods). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 10. Cabı, E. (Ed.). (2013). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Instructional Technologies and Material Design). Ankara: Pegem.
 11. Cummins, J. (1981). The Role of Primary Language Development in Promoting Educational Success for Language
 12. Minority Students. (In) Schooling and Language Minority Students: A Theoretical Framework, Los Angeles: California State University, Evaluation, Dissemination, and Assessment Center.
 13. Cummins, J. (2001). Interdependence of First and Second Language Proficiency. (In) Language Processing in
 14. Bilingual Children (Ed. E. Bialystok), Cambridge: Cambridge University Press.
 15. Cummins, J. (2007). Putting Language Proficiency in its Place: Responding To Critiques of The Conversational
 16. /Academic Language Distinction. (In) English in Europe: The Acquisition of a Third Language, (Ed. J. Cenoz and U. Jessner), Clevedon: Multilingual Matters.
 17. Deterding, S., Sicart, M., Nacke, L., O’Hara, K., & Dixon, D. (2011). Gamification. using game-design elements in non-gaming contexts. Proceedings of ACM CHI 2011 Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 2425-2428), Vancouver, BC, Canada.
 18. Duman, G. B. (2013). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde materyal geliştirme ve materyallerin etkin Kullanımı (Material development and effective use of materials in teaching Turkish as a foreign language). Ana Dili Eğitimi Dergisi,1(2),1-8.
 19. Fırat. M. (2007). Dil öğretiminde oyunun kullanımı (yüksek lisans tezi) (The use of games in language teaching. (Master's thesis). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı, Erzurum.
 20. Greenberg, J. H. (1963). (Some Universal Grammar Rules Observed in the Arrangement of Meaningful Language Elements). Dil Araştırmaları, 3(3), 63-86.
 21. Güney, V. (2015). İki ya da çok dillilik ve Avrupa toplumu (Bilingualism or multilingualism and European society), DergiPark, 2 (1), s. 1-5
 22. Güzel, A. & Barın, E. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi (Teaching Turkish as a foreign language). Ankara: Akçağ Yayınları.
 23. Johanson, L. (2007), Subjektlose Sätze im Türkischen (Subjectless Sentences in Turkish) In: Brendemon, Bernt (Hrsg.) Altaica Osloensia. Oslo Universitetsforlaget, 193−218.
 24. Kalı, G., Özkaya, P. G., & Coşkun, M. (2021). Türkçe Öğretmenlerinin İki Dilli Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Konuşma Becerilerine Yönelik Görüşleri. (Turkish Teachers' Views on the Turkish Speaking Skills of Bilingual Middle School Students) Milli Eğitim Dergisi, 50(230), 195-220.
 25. Kula, O. B. (1992). Alman Kültüründe Türk İmgesi (Turkish Image in German Culture). Ankara: Gündoğan.
 26. Oruç, Ş. (2016). Ana dili, ikinci dil, iki dillilik, yabancı dil (Mother tongue, second language, bilingualism, foreign language). The Journal of Academic Social Science Studies, 45(3), s. 279-290.
 27. Sezer, A. (1980), Türkçe Öğretiminde Dilbilimin Yeri (The Place of Linguistics in Teaching Turkish). Ankara: Dilbilim Yazıları.
 28. Sinan, A. T. (2006). Ana Dili Eğitimi Üzerine Bazi Düşünceler. (Some Thoughts on Mother Tongue Education). Fırat Üniversitesi Doğu Araştırmaları Dergisi, 4(2), 75-78.
 29. Strauss, W. (2005). Talking about their generations. School Administrator, 62(8), 10-14
 30. Subaşı, M. & Okumuş, K. (2017). Bir Araştırma Yöntemi Olarak Durum Çalışması (Case Study as a Research Method). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 419-426.
 31. Şengül, K., & Toygar, Y. S. (2021). Veli görüşlerine göre Hollanda’da yaşayan iki dilli Türk çocuklarının Türkçe öğrenme durumları: Güçlükler ve gelecek beklentisi (Turkish-Dutch bilingual children's Turkish language learning status in the Netherlands according to parental views: Difficulties and future expectations). Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi, 2(2), 202-220.
 32. Ültay, E., Akyurt, H., & Ültay, N., (2021). Sosyal bilimlerde betimsel içerik analizi. (Descriptive Content Analysis in Social Sciences). Özgün Araştırma Dergisi, 10, 188-201.
 33. Vardar, B. (1988). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. (Glossary of Descriptive Linguistic Terms). İstanbul:ABC kitabevi.
 34. Wilhelm, J. L. (1838). Denkschrift über das Lager bei Augsburg im September 1838 unter dem Oberkommando Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Carl von Bayern: Aus authentischen Quellen zusammengestellt; Mit dem Bildnisse S. Kgl. Hoheit des Obersten Commandanten und einem lithographierten Plan. Wirth.
 35. Wurzel, W. (1996). Morphologischer Strukturwandel (Morphological structural change). Typologische Entwicklung im Deutschen. In: Lang, Ewald; Zifonun, Gisela (Hrsg.): Deutsch – typologisch. Berlin, New York: DeGruyter, 492-522.
 36. Yalın, H. İ. (2010). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (Instructional technologies and material development). Ankara: Pegem Yayınları.
 37. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (Qualitative Research Methods in Social Sciences). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 38. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Qualitative Research Methods in Social Sciences). Journal of Theory and Practice in Education, 2, 2-39.
 39. Yıldız, C. (2012). Almanya’da Ana Dili Olarak Türkçe Öğretimi ve Alman Okullarındaki Türk Çocuklarına Yönelik Eğitim Uygulamaları (Teaching Turkish as a Mother Tongue in Germany and Educational Practices for Turkish Children in German Schools). Retreived from http://www.dobam.eu/downloads/cytuerkcev2.pdf, on 22.01.2023.
LICENSE
Creative Commons License