Journal of Research in Turkic Languages

THE EFFECT OF TURKISH SERIES AND MOVIES ON LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: THE CASE OF KAZAKHSTAN

TÜRK DİZİ VE FİLMLERİNİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENİMİNE ETKİSİ: KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ

Journal of Research in Turkic Languages, Volume 5, Issue 2, November 2023, pp. 83-98
OPEN ACCESS VIEWS: 260 DOWNLOADS: 190 Publication date: 15 Nov 2023
ABSTRACT (English)
The learning environment plays a crucial role in the development of the target language. It is necessary to create alternative learning spaces where foreign language learners feel more comfortable than the classroom environment, which is delineated by specific rules. Factors such as the teacher's attitude and experience, the adequacy of the practice environment, the number of lessons, the quality of the materials taught, and the interest in the target language can hinder the success aimed at in teaching Turkish as a foreign language. The purpose of this research is to understand and determine the impact of Turkish TV series and films on learning Turkish as a foreign language. In this case study, data were obtained through the interview technique. The collected data were evaluated through descriptive and content analysis. According to the research results, Turkish TV series and films positively contribute to speaking (46%), listening (40%), writing (10%), and reading (4%) skills. It was found that they have a positive impact on encouraging the learning of Turkish as a foreign language (60%) and serve as a significant resource in introducing and promoting Turkey and Turkish culture (90.6%). Additionally, it was observed that note-taking (25%) and grammar (3%) were less preferred by participants in foreign language learning.
ABSTRACT (Turkish)
Özet: Öğrenme ortamı hedef dilin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Belirli kurallarla sınırlarını çizilen sınıf ortamına alternatif hedef dil öğrenicilerinin kendilerini daha rahat hissettiği başka öğrenme alanları oluşturmak gerekmektedir. Öğretmenin tutum ve tecrübesi, pratik yapılacak ortamın yeterliliği, ders sayısı, okutulan kaynakların niteliği, öğrenilen hedef dile olan ilgi gibi faktörler yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ulaşılmak istenen başarıyı engelleyebilir. Bu araştırmanın amacı, Türk dizi ve filmlerinin yabancı dil olarak Türkçe öğrenimine etkisini anlamaya ve belirlemeye çalışmaktır. Durum çalışmasının kullanıldığı bu araştırmada veriler görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Toplanan veriler betimsel ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Türk dizi ve filmlerinin sırasıyla konuşma (%46), dinleme (%40), yazma (%10) ve okuma (%4) becerilerine olumlu yönde katkı sağladığı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeyi isteklendirmede (%60), Türkiye ve Türk kültürünü tanıtma ve sevdirmede (%90.6) önemli bir kaynak olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca yabancı dil öğreniminde not tutma (%25) ve dil bilgisi (%3) etkenlerinin katılımcılar tarafından az tercih edildiği görülmüştür.
KEYWORDS (English)
Türk dizi ve filmleri, yabancı dil olarak Türkçe, dil becerileri ve kültür.
CITATION (APA)
Yaman, Y., & ARSLAN, M. (2023). THE EFFECT OF TURKISH SERIES AND MOVIES ON LEARNING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE: THE CASE OF KAZAKHSTAN. Journal of Research in Turkic Languages, 5(2), 83-98. https://doi.org/10.34099/jrtl.525
REFERENCES
 1. Arbatlı, M. S. & Kurar, İ. (2015). Türk Dizilerinin Kazak-Türk Kültürel Etkileşimine ve Türkçenin Yaygınlaşmasına Etkisi. Electronic Turkish Studies, 10(2).
 2. Arslan, M. & Klicic, E. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazma Becerisinin Gelişiminde Karşılaşılan
 3. Sorunlar: Bosna Hersek Örneği. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 169-182.
 4. Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.
 5. Boylu, E. & Başar, U. (2015). Televizyondan Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenimine İlişkin Bir Durum Tespiti Çalışması: İran Örneği. International Journal of Language Academy, 3(4), 401-414.
 6. Canbulat, M. & Koparan, B. (2020). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Türk Kültür Ögelerinin Aktarımına Yönelik Bir Durum Çalışması. Araştırma ve Deneyim Dergisi, 5(2), 40-57.
 7. Çakır, İ. (2010). Yazma becerisinin kazanılması yabancı dil öğretiminde neden zordur?. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(28), 1-12.
 8. Demirezen, M. (1990). Video Kullanımının Yabancı Dil Öğrenimine Getirdikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(5).
 9. İşcan, A. (2011). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi. Turkish Studies, 939-948.
 10. Kahraman, H. (2019). Şarkı ve müziğin yabancı dil öğretiminde yeri ve önemi (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı, Fransızca Öğretmenliği Bilim Dalı, İstanbul.
 11. Mansour, O.M.A.H (2021). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde filmlerin dinleme/izleme ve konuşma becerisine etkisi (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı, Ankara.
 12. Okumuş, S. & Demir, H. H. (2014). Kosova’da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Bir Dinleme / İzleme Etkinliği: Türkçe Dizi ve Filmleri. Uluslararası Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Trakya Üniversitesi Bildiri Kitabı, 78-85.
 13. Uçak, S. & Gökçü, E. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Konuşma Becerisini Geliştirme Stratejileri (Erbil Örneği). Journal of Turkish Language and Literature, 1(2), 221-228.
 14. Kırbaş, G. (2022). Türk Dizi ve Filmlerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Katkısı Bakımından Değerlendirilmesi: Balkanlar Örneği. Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 201-221.
 15. MEB. (2020). Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı, İzleme ve Değerlendirme Raporu. https://hbogm.meb.gov.tr/www/izleme-degerlendirme-raporlari/kategori/104 adresinden edinilmiştir. (Erişim tarihi: 07.10.2023)
 16. MEB. (2021). Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı, İzleme ve Değerlendirme Raporu. https://hbogm.meb.gov.tr/www/izleme-degerlendirme-raporlari/kategori/104 adresinden edinilmiştir. (Erişim tarihi: 07.10.2023)
 17. MEB. (2022). Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı, İzleme ve Değerlendirme Raporu. https://hbogm.meb.gov.tr/www/izleme-degerlendirme-raporlari/kategori/104 adresinden edinilmiştir. (Erişim tarihi: 07.10.2023)
 18. Ülker, M. (2020). Yabancı Dil Öğretiminde Teknolojinin İşe Koşulması Sürecinin Öğrenen Özelliklerine Göre İncelenmesi. Electronic Turkish Studies, 15(8),3833-3851.
 19. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (Güncellenmiş 12. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 20. Zeytinkaya, D. (2018). Filmler Yabancı Dil Öğretiminde Nasıl Etkin Bir Şekilde Kullanılabilir?. Turkophone, 5(3), 30-37.
LICENSE
Creative Commons License