Journal of Research in Turkic Languages

Tree in Divan Poetry: Vocabulary on Trees And Their Ways of Use

Dîvân Şiirinde Ağaç: Ağaçlara Dair Söz Varlığı ve Tasrif Usulleri

Journal of Research in Turkic Languages, Volume 2, Issue 1, May 2020, pp. 33-62
OPEN ACCESS VIEWS: 275 DOWNLOADS: 360 Publication date: 15 May 2020
ABSTRACT (English)
Divan poetry is not just a world of imaginaries that contrary to what is known. Many themes like from science to art, politics to everyday life have found their place in this literary style, as the basic disciplines remaining almost the same. One of the most used subjects in Divan poetry is nature. Elements of nature have been used in abundance like flowers, rivers, fruits, trees, etc. Used as; sometimes in the real meaning, sometimes in the form of similitudes and sometimes in form of the metaphors. These uses in Divan poetry -related to trees- have been revealed by various studies. The scope of our study is to collect the pieces of puzzle and put a holistic view on the subject. We divided our study into these topics; Realistic uses,  in terms of use in poetries, trees accross seasons, works and operations on trees, metaphors related to trees, trees in Turkish idioms and proverbs, the frequency of the use of “tree” word in Divan and mathnawies and its comparison with fruits and agricultural products in Dîvân poetry. As a result of our study; in which aspects of the trees were taken into consideration in Divan poetry, which aspects of the trees came to the fore as in word frequency.
ABSTRACT (Turkish)
Dîvân şiiri, bilinenin aksine sadece bir hayaller dünyası değildir. İlimden sanata, siyasetten gündelik hayata kadar birçok konu, temel disiplinler hemen hemen aynı kalarak bu edebi tarzda yer bulur. Dîvân şiirinde en fazla yer edinen konulardan biri de tabiattır. Ovalar, dağlar, çiçekler, ağaçlar vb. tabiat unsurları bolca kullanılmıştır. Kullanımlar; bazen hakiki manasıyla, bazen teşbihler bazen de mazmunlar şeklinde olmuştur. Ağaçlarla ilgili Dîvân şiirindeki bu kullanımlar değişik çalışmalarla ortaya konmuştur.  Çalışmamızın konusu ise parçaları bir araya toplayıp konuya bütüncül bir bakış ortaya koymaktır. Reel kullanımlar, teşbihli kullanımlar, mevsimlerde ağaçlar, ağaçlarla ilgili ameliyeler, ağaçlarla ilgili mazmunlar, Atasözü ve Deyimlerde ağaçlar, Ağaç kelimesinin Dîvân ve mesnevilerdeki kullanım sıklığının meyveler ve tarım ürünleriyle mukayesesi bu çalışmanın kapsamını teşkil etmektedir. Dîvân şiirinin temel malzemelerinden olan tabiatın parçalarından biri olan ağaçların bu çalışmayla kullanım yoğunluğu ve çeşitliliğine bir çerçeve çizmeye çalıştık. Çalışmamız sonucunda Dîvân şiirinde; hangi ağaçların lafzen daha fazla şiirlere alındığı, ağaçların hangi yönlerinin öne çıktığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
KEYWORDS (English)
Divan poetry, Tree in the poem of Dîvân, Vocabulary.
KEYWORDS (Turkish)
Dîvân şiiri, Dîvân şiirinde ağaç, Söz Varlığı
CITATION (APA)
Yücel, D., & Özuygun, A. R. (2020). Tree in Divan Poetry: Vocabulary on Trees And Their Ways of Use. Journal of Research in Turkic Languages, 2(1), 33-62.
REFERENCES
 1. Abdel-Maksoud, B. S. M. Leylâ ile Mecnûn Mesnevisinin Arap, Fars ve Türk Edebiyatı’nda Ele Alınış Biçimi ve Larendeli Hamdî’nin Eseri, cilt 2 (Metin) (Basılmamış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi,
 2. Abdullah Bosnavî Dîvânı. (2018). (Haz. Orhan Kurtoğlu). Ankara: KTB Yayınları.
 3. Abdülbâki Ârif Efendi Mi’racnâme (Haz. Metin Akar).
 4. Admed-i Dâî, (1992). Çengnâme, (Haz. Gönül Alpay Tekin). Harvard University.
 5. Âhî Dîvânı. (Haz. Mustafa Kaçalin).
 6. Ahmed Cevdet Paşa, (1985). Kısas-ı Enbiya I-III, (Haz. Mahiz İz). 2.Baskı, İstanbul: KTB Yayınları.
 7. Ahmed Paşa, (1992). (Haz. Ali Nihat Tarlan). Ankara: Akçağ Yayınları.
 8. Ahmed Rıdvan Husrev u şîrin, (Haz. Orhan Kemâl Tavukçu).
 9. Ahmedî Dîvânı, (1979). (Haz. Akdoğan Yaşar). Ahmedi Dîvânı ve Dil Hususiyetleri: Gramer, Sentaks, Sözlük, (Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 10. Ahmedî, İskendernâme, (Haz. Yaşar Akdoğan). Ankara: KTB Yayınları. (ekitap)
 11. Aksoy, Ö. A. (--). Atasözleri Ve Deyimler Sözlüğü I-II. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
 12. Aktunç, H. (1998). Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü (Tanıklarıyla). İstanbul: YKY Yayınları.
 13. Altun, K. (1999). Gelibolulu Mustafa Âlî ve Dîvânı-Vâridâtü'l-enîka, Niğde: Özlem Kitabevi.
 14. Ambros, E. (1982). Candid penstrokes: the lyrics of Me’âli an Ottoman poet of the 16th century, (Haz. Esma Şahin). Berlin.
 15. Amrî Dîvânı. (1979). (Haz. Mehmed Çavuşoğlu). İstanbul: İÜEF Yay.
 16. Arpaemîni-zâde Mustafa Sâmî Dîvânı, (2004). (Haz. Fatma Sabiha Kutlar). Ankara,
 17. Âşık Çelebi Dîvânı. (Haz. Filiz Kılıç).
 18. Aşık Paşa, (2000). Garibnâme I-II, (Haz. Kemal Yavuz). İstanbul.
 19. Avnî Dîvânı, (Haz. Muhammed Nur Doğan). Ankara: KTB Yayınları. (ekitap)
 20. Azmizâde Hâlet Çelebi. (2017). (Haz. Bayram Ali Kaya). Ankara: KTB Yayınları.
 21. Bâkî Dîvânı. (Haz. Sabahattin Küçük). Ankara: Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 22. Batislam, H. D. (1997). Nedim’in Şiirlerindeki Atasözleri ve Deyimler. Türkoloji Araştırmaları, 107-125.
 23. Batislam, H. D. (2003). Dîvân Şiirinde Hazan, Diriözler Armağanı, Ankara.
 24. Bayram, Y. (2007). Dîvân Şiirinde Tarımsal Ürünler, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Özel Sayı, Ankara, 81-96.
 25. Behiştî Dîvânı, (1999). (Haz. Yaşar Aydemir). “Behiştî: Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Dîvânı'nın Tenkidli Metni” (Basılmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 26. Beyânî Dîvânı, (2008). 17. Yüzyıl Şairlerinden Beyânî‟nin Dîvânı İnceleme-Tenkitli Metin, (Haz. Fatih Başpınar). (Basılmamış Doktora tezi). Marmara Üniv. İstanbul.
 27. Beyatlı, Y. K. (1974). Eski Şiirin Rüzgarila. 2. Baskı. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti Neşriyatı Yay.
 28. Bilge, M. (2008). Günehkâr Dîvânı, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi.
 29. Bursalı İffet Dîvânı. ( 2018). (Haz. Mehmet Arslan). Ankara: KTB Yayınları.
 30. Buyruk, İ. E. (2015). Bağdatlı Rûhî Dîvânı’nda Sosyal Hayat, Selçuk Üniv. (Basılmamış Doktora Tezi). Konya.
 31. Canan, İ. (1993). Kütüb-i Sitte I-XVIII, İstanbul: Akçağ Yayınları.
 32. Celîlî Dîvânı, (2018). (Haz. Şevkiye Kazan Nas). Ankara: KTB Yayınları.
 33. Cemâlî, (1990). Cemâlî, Hümâ vü Hümâyûn (Gülşen-i Uşşâk): İnceleme, Tenkitli Metin. (Haz. Osman Horata). (Basılmamış Doktora Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 34. Cenâbî Ahmed Paşa Dîvânı, (2018). (Haz. Beyhan Kesik). Ankara: KTB Yayınları.
 35. Çağlıtütüncigil, E. (2013). Türk Süsleme Sanatında Nar: “Form, Köken ve İkonografik Anlamı”. TÜBAR. XXXIII, 61-92.
 36. Çelik, M. F. (2015). Klâsik Şiirde Bâdem, Dîvân Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 14, 47-66. İstanbul.
 37. Demir, R. (2015). Dîvân Şiirinde Kırmızı Renk, Türkiyat Mecmuası, 25, 57-91.
 38. Demir, R. (2016). Dîvân Şiirinde Renkler. Ankara: Grafiker Yayınları.
 39. Devellioğlu, F. (1960). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Sözlük, İstanbul.
 40. Dîvânçe-i İlahiyât, Mustafa Ma‘nevî Dîvânı, (Haz. Mustafa Tatçı)
 41. Dîvân-ı Hamdî Çelebi, (Haz. Ali Emre Özyıldırım). KTB Yayınları, Ankara (ekitap).
 42. Doğan, A. (2010). Enderûnlu Vâsıf Dîvânı’nda Zaman. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniv. SBE, Sakarya.
 43. Edîb Harâbî Dîvânı I-II.( 2012). Ankara: Alevilik Araştırmaları Dergisi Yayınları.
 44. Ekmekçi, G. (2016). Muhibbbî Dîvânında Renkler, International Journal of Social Science, 49, 467-483.
 45. EL MÜSNED (Arapça Türkçe Tahric ve İzahı). Ebu Hanife, (Editör: Nurgül Dere). Kayıhan Yayınları.
 46. Emrî Dîvânı, (2002). (Haz. Mehmet A. Yekta Saraç Eren). İstanbul,
 47. Enderunlu Vâsıf Dîvânı. (1999). (Haz. Rahşan Gürel). Kitabevi Yayınları.
 48. Enderunlu Yâver Dîvânı, (2017). (Haz. Kaplan Üstüner) Ankara: KTB Yayınları.
 49. Erbaş. A. (2012). “Tuba”, 41, 316-31. Ankara: TDV İslâm Ansiklopedisi.
 50. Eren, A. (1999). Çankırılı İbrahim Hurrem Dîvânı. (Yüksek Lisans Tezi). Kar.Teknik Üniv. Trabzon.
 51. Es’ad Dîvânı, (2011). (Haz. Hüseyin Tay). Musullu Es’ad Seyyîd Mehmed Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvânı, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyonkocatepe Üniv. Afyonkarahisar.
 52. Eşrefoğlu Rûmî Dîvânı, (Heyet), İstanbul: Tercüman 1001 Temel Eser.
 53. Eyüboğlu, İ. Z. (1998). Anadolu İnançları Anadolu Üçlemesi I, İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.
 54. Ferhadnâme Lâmiî Çelebi, (1998). (Haz. Hasan Ali Esir). Lâmi‘î Çelebi, Ferhad ile Şîrîn (İnceleme-Metin-İndeks). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 55. Figânî Dîvânı, (1966). (Haz. Abdülkadir Karahan). Figânî ve Divânçesi. İstanbul.
 56. Fuzûlî Leyla vu Mecnûn. (Haz. Muhammed Nur Doğan), Ankara: KTB Yayınları. (ekitap)
 57. Fuzûlî, Türkçe Dîvân, (1958). (Haz. Kenan Akyüz, Süheyl Beken, Sedit Yüksel, Müjgân Cumbur). Ankara.
 58. Gönel, H. (2010). 15.-16.yüzyıl Dîvânlarına Göre Dîvân Şiirinde Sevgili. (Basılmamış Doktora Tezi). Gazi Üniv. SBE, Ankara.
 59. Güler, K, (1996). XIX. Asır Şuarasından Ârifî Ve Pesendî’nin Kütahya Methiyeleri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 7, 279-285.
 60. Güler, Z. (2006). Dîvân Şiirinde Peygamber Hikâyelerine Telmihler, Malatya: Fırat üniv. Yayınları.
 61. Gülhan, A. (2008). Dîvân Şiirinde Meyveler Ve Meyvelerden Hareketle Yapılan Teşbih Ve Mecazlar, Turkish Studies, Volume 3(5), 345-375.
 62. Hafî, (2011). Zâdü’l Meâd (Kitâbü Mevlüdü’n Nebi). (Haz. Secaattin Tural). Ankara: KTB Yayınları.
 63. Halıcıoğlu, İ. (2006). Mustafa Rûmî Efendi Dîvânı’nda Dînî ve Tasavvufî Unsurlar. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üni, SBE, Sakarya.
 64. Haşmet Külliyatı, (--). Dîvân, Senedü’ş-şuara, Viladet-name, İntisabü’l-müluk, (Haz. Mehmet Arslan-İ. Hakkı Aksoyak). Ankara: KTB Yayınları. (ekitap).
 65. Hayâlî Bey Dîvânı, (1992).(Haz. Ali Nihad Tarlan). Ankara: Akçağ Yayınları.
 66. Hayrâbâd. (2018). Nâbî, (Haz. Melike Gökcan, Hamza Koç). Ankara: KTB Yayınları.
 67. Hayretî Dîvânı. (1981). Tenkidli Basım, (Haz: Mehmed Çavuşoğlu-M.Ali Tanyeri). İstanbul.
 68. Hâzık Dîvânı, (1992). Hazık Mehmed Efendi'nin Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Eserleri ve Dîvânı'nın Tenkitli Metni. (Haz. Hüseyin Güfta). Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi.
 69. Hecrî Dîvânı. (2010). Hecrî Kara Çelebî Muhyi’d-dîn Mehmed, (Haz. Ömer Zülfe). Ankara.
 70. Helâkî Dîvânı. (1982). (Haz, Mehmed Çavuşoğlu). İstanbul: Edebiyat Fakültesi Yayınları İ.Ü. No. 2979.
 71. Heşt Behişt, (2018). Vizeli Ramazan Behiştî, (Haz. Emine Yeniterzi). Ankara: KTB Yayınları.
 72. Hulûsî-i Celvetî Dîvânı. (Haz. Müzlüm Yılmaz).
 73. Hurrem Dîvânı, (1999). (Haz. Abdullah Eren). Çankırılı İbrahim Hurrem Dîvânı. (Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 74. Ibn Ishak Muhammed, (1998). Siyer, (Haz. Muhammed Hamidullah). (Çev. Sezai Özel). İstanbul: Akabe Yayınları.
 75. Ibn Kesir. (1994). El Bidaye ve-n Nihaye Büyük İslam Tarihi 1-15. İstanbul: Çağrı Yayınları.
 76. İbrahim Gülşehrî, Mantiku’t-tayr, (Haz. Kemal Yavuz). Ankara: KTB Yayınları. (ekitap).
 77. İhyâ Dîvânı. Eski ile yeni arasında mütevelli-zâde ömer ihyâ, (Haz. Nâzım H. Polat).
 78. İnrahim İbn Bâlî, (2018). Hikmetnâme II, (Haz. Ali Şeylan). Ankara.
 79. Komisyon, (1979). İslam Ansiklopedisi I-XIII. İstanbul: MEB Yayınları.
 80. İsmail Beliğ, Nuhbetu’l-Âsâr Li-Zeyli Zübretu’l-Eşâr. (1985). (Haz. Abdülkerim Abdülkadiroğlu). Ankara: Gazi Eğitim Fak. Yay.
 81. Kaadı İyaz, (1975). Şifa-i Şerîf, (Ter.:Naim Erdoğan, Hüseyin S. Erdoğan). İstanbul: Bedir Yayınevi.
 82. Kabûlî İbrahim Efendi Dîvânı, (2008). (Haz. Mustafa Erdoğan). Kabûlî İbrahim Efendi, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin). Cilt 1, Gazi Üniv. Ankara.
 83. Kadı Burhaneddin Dîvânı. (1981). (Haz. Muharrem Ergin). İstanbul.
 84. Kalender, A. (2002). Taze Can Buldu Cihan: Osmanlı Şiirinde Bahar, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Bilkent Üniv. Ankara.
 85. Kânî Dîvânı, (2012). (Haz. İlyas Yazar). Ankara: KTB Yayınları.
 86. Kaplan, Y. (2008). 17.yüzyıl Şairlerinden Fevzî Dîvânı. (Basılmamış Doktora Tezi). OMÜ SBE, Samsun.
 87. Karahan, A. (1980). Eski Türk Edebiyatı İncelemeleri, İstanbul: İstanbul Üniv. Edb. Fak Yay.
 88. Karamanlı Aynî Dîvânı, Haz. Ahmet Mermer, Ankara: Akçağ Yayınları.
 89. Kavsî Dîvânı, (2008). Kavsî Hayatı, Edebî Kişiliği ve Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin). (Haz. Mümine Çakır). (Basılmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 90. Kazan, Ş. (1997). Hamîdî-zâde Celîlî: Hayatı, Eserleri, Edebî kişiliği ve Hüsrev ü Şîrîn mesnevisi, İnceleme-Tenkidli Metni. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 91. Keçecizâde İzzet Molla Mihnetkeşân. (Haz. Ali Emre Özyıldırım). Ankara: KTB Yayınları. (ekitap).
 92. Kılınç, A. (2017). Fuzûlî Dîvânı, Fuzûlî’nin Türkçe Dîvânı Edisyon Kritik ve Konularına Göre Fuzûlî Dîvânı, (Basılmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniv. SBE,
 93. Kırbıyık, M. (1999). Kâtib-zâde Mustafa Sâkıb: Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Dîvânı'nın tenkidli Metni. (Basılmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.
 94. Kiraz, S. (2014). Türk İslam Edebiyatında Bir Peygamber Portresi: Hz. İsa, Ekev Akademi Dergisi. 18 (60), 261-280.
 95. Koç-İlknur, N. (2003). XVII. yy. Dîvân şairi Nehcî: Hayatı, Eseri, Edebî kişiliği ve Dîvânının Tenkitli Metni. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 96. Komisyon, (1992). Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi 1-15, (Redaktör: Hakkı Dursun Yıldız). İstanbul: Çağ Yayınları.
 97. Köksal, A. (2011). Peygamberler Peygamberi Hz. Muhammed ve İslâmiyet I-II, İstanbul: Işık Yayınları.
 98. Köksal, A. (2014). Peygamberler Tarihi, 19. Baskı, İstanbul: TDV Yayınları.
 99. Kufacı, O. (2006). Adni Dîvânı ve Adni Dîvânında Benzetmeler, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniv. SBE, İstanbul.
 100. Kürkçüoğlu, K. E. (1973). Seyyid Nesimi Dîvânı' ndan Seçmeler, MEB Yayınları, İstanbul.
 101. Lebib Dîvânı, (2004). (Haz. Orhan Kurtoğlu) (tenkitli metin) (Basılmamış Doktora Tezi). Hacettepe üniv. SBE, Ankara.
 102. Levend, A. S. (1984). Dîvân Edebiyatı Kelimeler ve Remizler Mazmunlar ve Mefhumlar, 4.Baskı, İstanbul: Enderun Yayınevi.
 103. Leylâ Hanım Dîvânı. (2018). (Haz. Mehmet Arslan). Ankara: KTB Yayınları.
 104. Mahmud Nedim Paşa Dîvânı, (Haz. Mehmet Zeki Pakalın). Dîvân Kitap,
 105. Manisalı Câmî, (2003). (Haz. M. Esat Harmancı). Muhabbet-name (Vâmık u Azrâ). İnceleme-Metin-nesre Çeviri, (Basılmamış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 106. Mermer, A. (1994). Mezâkî: hayatı, edebî kişiliği ve Dîvânının tenkidli metni, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi.
 107. Mesîhî Dîvânı. (1995). (Haz. Mine Mengi). SAYI: 80, Dîvânlar Dizisi: 1, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını.
 108. Mi’racnâme, (1998). (Haz. Hayati Develi). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c. XXVIII, İstanbul.
 109. Mihrî Hâtun Dîvânı. (2018). (Haz. Mehmet Arslan). Ankara: KTB Yayınları.
 110. Mîrzâ-zâde Mehmed Sâlim Dîvânı, (1994) (Haz. Adnan İnce).
 111. Mostarlı Hasan Ziyâî Efendi Dîvânı. (2017). (Haz. Müberrâ Gürgendereli). Ankara: KTB Yayınları.
 112. Muvakkitzâde Pertev Dîvânı. (2007). (Haz. Ekrem Bektaş). Malatya.
 113. Mürekkepçi Enverî Dîvânı, (2001). (Haz. Cemal Kurnaz, Mustafa Tatcı). Ümmî Dîvân Şairleri ve Enverî Dîvânı, MEB, Ankara.
 114. Nâbî Dîvânı, (1993). Nâbînin Türkçe Dîvânı, (Haz. Ali Fuat Bilkan). (Basılmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 115. Nâilî-i Kadîm Dîvânı, (Haz. Abdülbaki Gölpınarlı). İstanbul: Kapı Yayınları.
 116. Nakşî Dîvânı, (2000). (Haz. Emrah Ayhan) MÜ. (Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yüksel Lisans Tezi). İstanbul.
 117. Nâşid Dîvânı, (1998). (Haz. Lütfi Alıcı). Dîvân-ı Nâşid: İnceleme-tenkitli metin. (Basılmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.
 118. Nâşid Dîvânı. (1998). (Haz. Ömer Zülfe). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul, 1998
 119. Necâtî Beg Dîvânı, (1992). (Haz. Ali Nihad Tarlan). Akçağ Yayınları, Ankara.
 120. Nedim Dîvânı. (Haz. Muhsin Macit). Ankara: KTB Yayınları, (ekitap).
 121. Nef‘i Dîvânı, (1993). Nef‘i Ömer Erzurumi, (Haz. Metin Akkuş). Akçağ Yayınevi, İstanbul.
 122. Nev’î Dîvânı. (Haz. Mertol Tulum-M. Ali Tanyeri). İstanbul: İstanbul Üniv. Edebiyat Fak. Yay. no. 2160.
 123. Nev’î-zâde Atâyî Dîvânı, (2017). (Haz. Saadet Karaköse). Ankara: KTB Yayınları.
 124. Nevres‑i Kadîm ve Türkçe Dîvânı, (1994). (Haz. Hüseyin Akkaya). İstanbul.
 125. Neylî Dîvânı, (1994). (Haz. Atabey Kılıç). Ahmed Neylî Dîvânı, (Basılmamış Doktora Tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.
 126. Nigârî Dîvânı,
 127. Onay, A. T. (2004). Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar Ve İzahı, (Haz: Prof. Dr. Cemal Kurnaz). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 128. Öntürk, A. (2017). Dîvân Şiirinde Renkler, Ulakbilge, 5, (12) 972-982.
 129. Pala, İ. (2011). Ansiklopedik Dîvân Şiiri Sözlüğü, 20.Baskı, İstanbul: Kapı Yayınları.
 130. Revânî Dîvânı. (2017). (Haz. Ziya Avşar). Ankara: KTB Yayınları.
 131. Saraç, Y. (2007). Klasik Edebiyat Bilgisine Göre Dîvân Şiirinde Ahenk Öğeleri, İst. Üniv. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 37, 106-136.
 132. Sefercioğlu, M. N. (2008). Meyve Redifli Gazeller, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 3/5, 321-344. İstanbul
 133. Sevinç, D. K. (2007). 18. Yüzyıl Şairlerinden Sünbülzade Vehbi (lutfiyye). Bosnalı Sabit, Enderunlu Vasıf ve Nedim’in Dîvân ve Mesnevilerinde Atasözleri ve Deyimler. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniv. SBE, Edirne.
 134. Sırrî-Rahile Hanım Dîvânı, (Haz. Berat Açıl).
 135. Süheylî Dîvânı, (2017). Süheylî Ahmed bin Hemdem Kethudâ, Haz. M. Esat Harmancı, Ankara: KTB Yayınları.
 136. Süleyman Çelebi Mevlid. (1990). (Haz. Faruk K. Timurtaş). Türk Klasikleri. İstanbul: MEB Yayınları.
 137. Sünbülzâde Vehbî Dîvânı. (2017). (Haz. Ahmet Yenikale). Ankara: KTB Yayınları.
 138. Sünbülzâde Vehbî Şevk Engîz. (2011). (Haz. Ahmet Yenikale). 93, Maraş Kültür ve Edebiyat Serisi: 25, Ankara: Ukde Kitaplığı.
 139. Şahin, K. Ş. (2012). Klâsik Türk Edebiyatında Sevgilinin Ayva Tüyü, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (23), 386-408.
 140. Şeref Hanım Dîvânı, (2018). (Haz. Mehmet Arslan). Ankara: KTB Yayınları.
 141. Şeyh Gâlib Dîvânı. (Haz. Naci Okçu). KTB Yayınları, Ankara: KTB Yayınları. (ekitap).
 142. Şeyh Gâlib, Hüsn ü Aşk, (Haz. Muhammed Nur Doğan). Ankara: KTB Yayınları. (ekitap).
 143. Şeyhülislam İshak Efendi Dîvânı, (1997). (Haz. Azmi Bilgin). Ankara: KTB Yayınları.
 144. Şeyhülislam Yahyâ Efendi Dîvânı, (Haz. Hasan Kavruk). Ankara: KTB Yayınları. (ekitap).
 145. Tâcî-Zâde Ca‘fer Çelebi Dîvânı, (2018). (Haz. İsmail E. Erünsal). Ankara: KTB Yayınları.
 146. Tâcî-Zâde Ca‘fer Çelebi Dîvânı, (2018). (Haz. İsmail E. Erünsal). Ankara: KTB Yayınları.
 147. Tanıdır, G. (2003). Dîvân-ı Vuslatî: İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks. (Yüksek Lisans Tezi). Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.
 148. Tanyu, H. (1988). “Ağaç” 1, 456-457. Ankara: TDV İslâm Ansiklopedisi.
 149. Taşlıcalı Yahya Bey Dîvânı. (1977). (Haz. Mehmed Çavuşoğlu). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayın no: 2233, İstanbul.
 150. Topaloğlu, B, (1988). “İslamda Ağaç” 1, 457-459 Ankara: TDV İslâm Ansiklopedisi.
 151. Uludağ, S, (2009). “Sidretü’l-müntehâ” 37, 151-152. Ankara: TDV İslâm Ansiklopedisi.
 152. Uzun, M, (2012). “Tuba-Kültür ve Edebiyat”, 41, 317-319. Ankara: TDV İslâm Ansiklopedisi.
 153. Uzun, M. (2009). “Sidretü’l-müntehâ -Edebiyat”. 37, 152-153 Ankara: TDV İslâm Ansiklopedisi.
 154. Ümmi Sinan Dîvânı, (2000). (Haz. Azmi Bilgin). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 155. Ünal, H. (2003). XVIII.yy. Dîvân şairi Hafîd: hayatı, Eseri, Edebî Kişiliği ve Dîvânı’nın Tenkitli metni. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 156. Ünsel (Kürkçüoğlu) Kemal Edib, (1946). Fatih’in şiirleri, Ankara.
 157. Üsküdarlı Sırrî Dîvânı. (2003). (Haz. Şevkiye Kazan). Üsküdarlı Sırrî: Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri ve Dîvânı, Tenkitli Metin-İnceleme. (Basılmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 158. Vusûlî Dîvânı. (2010). (Haz. Hakan Taş). Ankara.
 159. Yaran, R, (1988). İslam Hukukunda Ağaç, 1, 459. Ankara: TDV İslâm Ansiklopedisi.
 160. Yıldız, A. (2002). İbrahim Gülşeninin “Pendnamesi”, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XVI, 57-95. İzmir.
 161. Yılmaz, O. (2011). Klasik Türk Edebiyatı’nda Bir Başka Anlamıyla “Bahâr”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi 18 (1) 177-194.
 162. Yunus Emre Dîvânı, (2004). (Haz. Mustafa Kaçalin). İstanbul.
 163. Zâtî Dîvânı, (2017). (Gazeller Dışındaki Şiirler). (Haz. Orhan Kurtoğlu). Ankara: Kültür Bak. Yay.
 164. Zâtî Dîvânı, II Cild, (Haz. Ali Nihad Tarlan).
 165. Kadeh Duası Retrieved from www.dua.gen.tr/kadeh-duasi.html (2019, 10 Ekim)
LICENSE
Creative Commons License