Journal of Research in Turkic Languages

Translation of Historical Poem in the Tomb of Sheikh Muhammad of Užice into Turkish Language

Üjiçeli Şeyh Muhammed’in Türbesi’nde Bulunan Tarih Manzumesinin Türkçeye Aktarımı

Journal of Research in Turkic Languages, Volume 1, Issue 1, May 2019, pp. 57-68
OPEN ACCESS VIEWS: 285 DOWNLOADS: 679 Publication date: 15 May 2019
ABSTRACT (English)
The topic of this article is the 11-verse historical poem in the Tomb of Sheikh Mohammed of Užice located in the town of Rožaje within the borders of the Republic of Montenegro. Literary work, one of the most striking signs of Ottoman civilization, disappeared in the course of time. Those which have survived to the present day are very valuable documents of history. One of these is undoubtedly the historical poem found in the Tomb of Sheikh Muhammad of Užice and related to the construction of the tomb in the town of Rožaje located in the middle of the Balkans. This piece of work has literary and historical importance and is preserved inside the tomb. Chronogram is an art used to determine the date of an event through Abjad calculation. Although historical poems maintain individual aspects in the poetry forms of classical literature, they are the types that have the strongest ties with social life and remarkably cast light upon the various aspects of social life. The method of this study was determined as reading, writing in original and transcription and evaluating the text of the historical poem in the tomb located in Rožaje. The historical text, which was the topic of the study, was identified and photographed at its locality. Then, after the processes of reading and deciphering, the text was presented in this format for the first time.
ABSTRACT (Turkish)
Bu makalenin konusu bugün Karadağ Cumhuriyeti sınırlarında olan Rojaye şehrinde bulunan Üjiçeli Şeyh Muhammed Türbesi’ndeki 11 beytlik tarih manzumesidir. Osmanlı medeniyetinin en bariz göstergelerinden olan edebi eserler zamanla yok olmuştur. Bunlardan günümüze kadar gelmeyi başarmış olanlar çok değerli birer vesika hükmündedir. Bunlardan biri de şüphesiz Balkanların ortasında olan Rojaye kentindeki Üjiçeli Şeyh Muhammed’in Türbesi’nde bulunan ve türbenin yapılışı ile ilgili olan tarih manzumesidir. Edebi ve tarihi öneme haiz olan bu eser türbenin içinde korunmaktadır. Tarih düşürme ebced hesabıyla bir olayın tarihini belirlemek amacıyla başvurulan bir sanattır. Tarih manzumeleri klasik edebiyattaki nazım şekilleri içerisinde bireysel yönü olmakla birlikte, sosyal hayatla bağları en kuvvetli olan ve dikkat çekici oranda sosyal hayatın türlü yönlerine ışık tutan bir türdür. Bu araştırmanın yöntemi Rojaye’de bulunan türbedeki tarih manzumesinin metnini okuma, orijinal ve transkripsiyonlu şekilde yazma ve değerlendirme olarak belirlenmiştir. Araştırma konusu olan yazı yerinde tespit edilmiş ve fotoğrafı çekilmiştir. Sonra yazı deşifre edilip okunduktan sonra metni ilk defa bu şekilde sunulmuştur.
KEYWORDS (English)
Rožaje, Historical poem, Tomb, Sheikh Muhammad of Užice
KEYWORDS (Turkish)
Rojaye, Tarih manzumesi, Türbe, Üjiçeli Şeyh Muhammed
CITATION (APA)
Özuygun, A. R., & Ibrić, S. (2019). Translation of Historical Poem in the Tomb of Sheikh Muhammad of Užice into Turkish Language. Journal of Research in Turkic Languages, 1(1), 57-68.
REFERENCES
 1. Agović, B. (2013). Turbe šejha Muhammada Užičanina u Rožajama. Retrieved from http:// www.avlija.me
 2. Azemović, Z. & Luboder Z. (2007). Urezano u kamenu i pamćenju. Novi Pazar: El-Kelimeh.
 3. Ćehajić, Dž. (1986). Derviški redovi u jugoslovenskim zemljama. Sarajevo: Orijentalni institut u Sarajevu.
 4. Demirel, Ş. (2008). Antepli Ayni Divanı’ndaki Tarih Manzumeleri Üzerine Bir İnceleme. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 3(4), 372-398.
 5. Devellioğlu, F. (2001). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara: Aydın Kitabevi 18. Baskı.
 6. Gökbilgin, M. T. (1956). Kanunî Sultan Süleyman Devri Başlarında Rumeli Eyaleti, Livâları, Şehir ve Kasabaları. Belleten, C. XX, S. 78, Nisan.
 7. Hadžić, F. (2013). Elementi materijalne i duhovne kulture Bošnjaka u Sandžaku. Rožaje: Avlija.
 8. İbriç, S. (2004). XIX. Yüzyılda Yenipazar Sancağı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 9. Ibrić, S. (2015). Tarih u turbetu šejh Muhammeda Užičanina u Rožajama. Rožajski zbornik. 18. Rožaje: Centar za kulturu Rožaje, 115-119.
 10. Karabey, T. (2011). Tarih düşürme. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. İstanbul, c. 40, 80-82.
 11. Markišić, H. (2013). Rožaje-Slikom i riječju kroz stoljeće. Podgorica-Rožaje: Almanah i NVO ‘‘Priroda i baština’’.
 12. Muftić, T. (1997). Arapsko-bosanski rječnik. III Izdanje, Sarajevo: El-Kalem.
 13. Süreyya, M. (1996). Sicill-i Osmani-2. İstanbul: Yayına hazırlayan: Nuri Akbayar, Eski yazıdan aktaran: Seyyit Ali Kahraman, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
 14. Škaljić, A. (2004). Turcizmi u našem jeziku. Sarajevo: Karika.
 15. Tričković, R. (2012). Buna užičkog šejha 1747. Avlija-Časopis za kulturu, književnost i društvene teme. Godina III, Broj 6, Novembar.
LICENSE
Creative Commons License