Journal of Research in Turkic Languages

The Effects of A1-A2 Level Audio Stories in Turkish Language Teaching: A Study in Iraq

Türkçe Öğretiminde A1-A2 Seviyesi Sesli Hikayelerin Dinleme Becerisi Üzerindeki Etkileri: Irak İncelemesi

Journal of Research in Turkic Languages, Volume 5, Issue 2, November 2023, pp. 71-82
OPEN ACCESS VIEWS: 258 DOWNLOADS: 101 Publication date: 15 Nov 2023
ABSTRACT (English)
  Dil öğrenme, yeni bir dilin kapılarını aralayarak farklı kültürlere adım atmamızı sağlayan önemli bir beceridir. Ancak yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dinleme becerisinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sesli Hikayelerin Dinleme Becerisine Etkileri" adlı bu çalışma, dil öğrenme sürecine ışık tutmayı amaçlayarak, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde sesli hikayelerin dinleme becerisine olan etkisini araştırmaktadır. Bu çalışma, Irak / Süleymaniye’ de Haji Muhidden Rashed Primary School İlkokulunda 2022-2023 eğitim öğretim yılında 6. sınıf A1 ve A2 düzeyi öğrencilerinden oluşan 22 öğrenci üzerinde bu etkinlik uygulanmıştır. Çalışmada karma araştırma yöntemlerinden yakınsayan paralel desen kullanılmıştır. Çalışmanın nicel boyutunda deney grubuna dinleme öncesi testi yapıldı. Nitel boyutunda ise durum araştırması yöntemi kullanılmıştır. Çalışma öncesinde dinleme öncesi test uygulanmış, ardından deney grubuna 4 sesli hikâye uygulaması yapılmıştır. Araştırmanın veri toplama araçları: “Katılımcı Tanıma Formu”, “Sesli Hikâye Etkinlikleri Görüş Formu” ve ‘’Dinleme Öncesi Test’’lerden oluşmaktadır. Nitel veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Bulgular, sesli hikayelerin dinleme becerisini olumlu yönde etkilediğini açıkça göstermiştir. Deney grubundaki öğrencilerin dinleme öncesi testlerindeki başarı oranlarının süreç ilerledikçe arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, sesli hikayelerin öğrencilerin motivasyonunu artırdığı ve dinleme becerilerini geliştirmeye yardımcı olduğu da bir gerçektir. Ancak, bazı öğrencilerin bu hikayeleri dinlerken yeni kelimeler olması ve hikâye uzunluğu gibi zorluklarla karşılaştığı tespit edilmiştir. Bu durum, öğretmenlerin hikâye seçiminde öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun materyalleri seçmelerinin önemini vurgulamaktadır. Sonuç olarak, dil öğrenme sürecinde sesli hikayelerin dinleme becerisine etkisinin olumlu olduğu sonucuna varılmıştır. Sesli hikayeler, öğrencilere gerçek hayattaki dil kullanımını anlama fırsatı sunarak dinleme becerilerini geliştirmede etkili bir araç olarak kullanılabilir. Öğretmenler, sesli hikayeleri etkili bir şekilde ders materyali olarak kullanarak öğrencilerin dil öğrenme sürecine katkı sağlayabilir ve dinleme becerilerini güçlendirebilirler.
KEYWORDS (English)
Dinleme Becerisi, Sesli Hikayeler, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi
CITATION (APA)
Güner, S., & Özdemir, E. D. (2023). The Effects of A1-A2 Level Audio Stories in Turkish Language Teaching: A Study in Iraq. Journal of Research in Turkic Languages, 5(2), 71-82. https://doi.org/10.34099/jrtl.524
REFERENCES
 1. Cresswell, Jonh W.; Plano Clark Vicki L.: Karma Yöntem Araştırmaları Tasarım ve Yürütülmesi, (Çev. Ed. Yüksel Dede, Selçuk Beşir Demir), 3. bs., Anı Yayıncılık, Ankara, 2018.
 2. DEMİREL, Özcan (1999), İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, MEB Basımevi, İstanbul.
 3. Doğan, A. (2008). LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖĞRENİMLERİNİ ETKİLEYEN YABANCI DİL KAYGISI. Dil Dergisi, (139), 48-67. DOI: 10.1501/Dilder_0000000088
 4. ERGİN, Akif-BİROL, Cem (2000), Eğitimde İletişim, Anı Yayınevi, Ankara.
 5. EADIE, William F. (1990), “Hearing What We Ought To Hear”, The Journal of International Listening Association, Vol 4, s. 1-4.
 6. ILA definition on listening. (1995), ILA Listening Post, 53, 1.
 7. ÖZBAY, Murat (2005), Bir Dil Becerisi Olarak Dinleme Eğitimi, Akçağ Yayınları, Ankara.
 8. Sencer, M. (1984). Toplumsal araştırmalarda yöntembilim. Say Yayınları: Ankara.
 9. Schwartz, Anna Maria: "Listening in a Foreign Language", Professional Preperation of Teaching Assistans in Foreign Languages, Center for International Education, Washington, DC., 1998.
 10. Tunalı, B. S.; Gözü, Ö., Özen, G. (2016). Nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanılması “karma araştırma yöntemi”. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi, 106-112.
 11. TOMPKINS, Gail E. (1998), Language Arts Content and Teaching Strategies, California State University, Prentice-Hall Inc., New Jersey.
 12. YANGIN, Banu (2002), Kuramdan Uygulamaya Türkçe Öğretimi, Dersal Yayıncılık, Ankara.
LICENSE
Creative Commons License