Journal of Research in Turkic Languages

Studies in Arabic Language on Divan of Hazreti Ali

Hazreti Ali Divanı Hakkında Yapılan Arapça Çalışmalar

Journal of Research in Turkic Languages, Volume 2, Issue 1, May 2020, pp. 63-73
OPEN ACCESS VIEWS: 200 DOWNLOADS: 129 Publication date: 15 May 2020
ABSTRACT (English)
Having an important place in Islamic Literature, Divan of Hz. Ali b. Abu Tâlib’s poems about wisdom, sermon, and guidance, have attracted attention in the literary field for a long time. Sometimes comments and interpretations about selected couplets, and also on selected texts by spending lots of effort studies have been processed and works on the subject have been created. In this study, we have worked on the studies on the Divan of Hz Ali. We conducted our work/study in18 printed books in order to reveal how the other studies/works approached to Divan of Hz. Ali in his own language. We have compiled information about these books and their aspects of handling and processing of this Divan. In spite of doubts that this Divan does not belong to Hz. Ali, it is so remarkable that there are so many studies and works have been done on him and his poems.
ABSTRACT (Turkish)
İslami Edebiyatta önemli yere sahip olan Hz. Ali b. Ebî Tâlib divanının içerdiği hikmet, vaaz ve irşat konulu şiirleri edebî sahada uzun zamandan beri dikkat çekmiştir. Bazen şerh, bazen seçme beyitler hakkında yorum yapma, bazen de metin tenkidi şeklinde söz konusu eser hakkında çalışmalar ve eserler meydana konmuştur. Bu çalışmada, Arap dünyasında Hz. Ali divanı ile alakalı yapılan çalışmaları ele aldık. Aslı Arapça olan Hz. Ali divanının kendi dili ile yapılan çalışmaların divanı nasıl ele aldıklarını ortaya koyma adına 18 tane basılmış kitap üzerinde çalışmamızı gerçekleştirdik. Bu kitaplar hakkında ve divanı ele alma ve işleme yönleri açısından bilgiler derledik. Hz. Ali divanının Hz. Ali’ye ait olmadığı şüphelerine karşılık bu kadar çok çalışma yapılması Hz. Ali’ye ve ona dayandırılan şiirlere gösterilen önem kayda değerdir.
KEYWORDS (English)
Hz. Ali, Divan, Arabic Literature, Islamic Literature
KEYWORDS (Turkish)
Hz. Ali, Divan, Arap Edebiyatı, İslâmî Edebiyat
CITATION (APA)
Shareef, M. A., & Dayan, S. (2020). Studies in Arabic Language on Divan of Hazreti Ali. Journal of Research in Turkic Languages, 2(1), 63-73.
REFERENCES
 1. Ali, E.-S. A. (tarih yok). 13. Divânü’l-İmâmi Ali Bin Ebi Tâlib. Beyrut: Dar Ahya Et-Türâsüʾl-ʿArabi.
 2. Benli, Ş. (2014). Hz. Ali'nin Şiirleri. İstanbul: Büyüyen Ay.
 3. Ceyhan, E. (2020, 02 14). Salâhî Efendi. TDV İslâm Ansiklopedisi: https://islamansiklopedisi.org.tr/salahi-efendi adresinden alındı
 4. Diclehan, Ş. (2012). Müstakîmzâde Süleymân Saʿdeddin, Hz. Ali divanı. İstanbul: Derin Yayınları.
 5. Divânü’l-İmâm el-Mensûb ilâ Alî b. Ebî Talib. (tarih yok). Necef, Bağdat: Matbaʿatüʾl-Ġurri El-Hadîs̱e, El-Mektebetüʾl-ʿİlmiyye.
 6. el-Aʿlemı̇̄, H. (1999). Divânu Emîri’l-Mü’minîn ve Seyyidi’l-Bülegâ ve’l-Mütekellimîn el-İmâm Ali b. Ebî Talib. Beyrut, Lübnan: Müesseseüʾl-Aʿlemi.
 7. el-Cübūrı̇̄, K. S. (1999). Divânü’l-İmâmi Ali el-Maʽrûf bi’Envâri’l-ʽukûl min Eşʽâri Vasıyyi’r-Resûl. Beyrut, Lübnan: Darüʾl-Meheccetiʾl-Beyza.
 8. el-Hafacı̇̄, A. (tarih yok). Divânü’l-İmâmi Ali. Mısır: Dar İbn Zeydun.
 9. el-Halāvı̇̄, M. A. (2014). Divânü Emîri’l-Mü’minîn El-İmâm Alî ve Mâ Nesebe İleyhi min Eşʿâr. Kahire, Mısır: Mektebe İbn Sina.
 10. el-Havārı̇̄, S. (2003). Dîvânüʾl-İmâm ʿAlî. Beyrut, Lübnan: Dar ve Mektebetüʾl-Hilal, Darüʾl-Bahhar.
 11. el-Mustāvı̇̄, A. (2005). Dîvânüʾl-İmâm ʿAlî Bin Ebî Ṭâlib Raḍiyallâhu ʿAnhu. Beyrut, Lübnan: Darüʾl-Maʿrife.
 12. et-Tabbāġ, Ö. F. (1995). Dîvânu Emîriʾl-Müʾminîn ʿAlî Bin Ebî Ṭâlib. Beyrut, Lübnan: Darüʾl-Erkam Bin el-Erkam.
 13. Hemmū, A. (2010). Divânüʾl-İmâmi Ali Bin Ebi Tâlib el-Mevsūm bi’Envâri’l-ʽukûl liʾVasıyyi’r-Resûl (s.a.v). Beyrut, Lübnan: Dar Sedir.
 14. Karakurt, E. (2006). Abdullah Salahaddîn-i Uşşâkî'nin Hz. Ali Tercümesi. Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(1). 241-242.
 15. Kennās, R. M. (2014). Divânüʾl-İmâm ʿAlî ve Yelîhi Revâʾiʿü Ḥikemihi ve Eḳvâlihiʾl-Meʾs̱ūre. El-Metn-Lübnan: Dar Kitabuna Liʾn-Neşr.
 16. Kerem, A. (1963). Divânu Emîri’l-Mü’minîn Alî b. Ebî Talib, Divânu Emîri’l-Mü’minîn ve Seyyidi’l-Bülegâ ve’l-Mütekellimîn el-İmâm Ali b. Ebî Talib. Matbaʿatüʾl-Kerem.
 17. Kılıç, H., & Tanrıverdi, E. (2013). Ali b. Ebî Tâlib divânı -Seçmeler-. İstanbul: İlk Harf Yayınevi.
 18. Mardinı̇̄, A. (2004-2005). Dîvânüʾl-İmâm ʿAlî Bin Ebî Ṭâlib. Beyrut, Lübnan-Şam, Suriye: Dar Aya, Dareʾl-Muhabbe.
 19. Murad, Y. (2006). Divânü’l-İmâm Alî b. Ebî Tâlib. Kahire: Müessesetüʾl-Muhtar.
 20. Öztürk, A. (2013). Hz. Ali Divanı Tercümesi. Ankara: Araştırma Yayınları.
 21. Saʿdeddin, M. S. (1839). Şerḥ-i Dîvân İmâm ʿAlî El-Murtaża. Bulak-Mısır.
 22. Sende, A. (2001). Divânü’l-İmâm Alî. Suriye: Dar er-Rıdvan.
 23. Şemseddin, S. (2011). Divânü Emîri’l-Mü’minîn El-İmâmu Alî b. Ebî Tâlib. Beyrut: El-Mektebetüʾl-ʿAsriyye.
 24. Şitivı̇̄, A. (2008). 11. Divânüʾl-İmâm Alî. Kahire, Mısır: Dareʾl-Ğadiʾc-Cedîd.
 25. Yılmaz, A. (2020, 02 14). Müstakîmzâde Süleymân Saʿdeddin. TDV İslâm Ansiklopedisi: https://islamansiklopedisi.org.tr/mustakimzade-suleyman-sadeddi adresinden alındı
 26. Zerzūr, N. (1985). Dîvânüʾl-İmâm ʿAlî. Beyrut, Lübnan: Darüʾl-Kütübüʾl-ʿİlmiyye.
LICENSE
Creative Commons License