Journal of Research in Turkic Languages

Examining Ömer Seyfettin's "Ant" Story in Terms of Sentence Elements

Ömer Seyfettin’in “Ant” Hikayesinin Cümlenin Unsurları Açısından İncelenmesi

Journal of Research in Turkic Languages, Volume 5, Issue 2, November 2023, pp. 37-49
OPEN ACCESS VIEWS: 405 DOWNLOADS: 664 Publication date: 15 Nov 2023
ABSTRACT (English)
Language has been at the center of thinking, knowing, and questioning processes from ancient times to the present day, emphasizing its significance in human life. Due to its inherently multidimensional nature, language exhibits a complex structure. As a result of this complexity, it is associated with different fields, and various terms and definitions are used to describe the syntax of language structures. Although significant research has been conducted on Turkish syntax within the scope of Turkish grammar studies, the lack of a solid theoretical framework has hindered the ability to achieve the expected impact on language education. Therefore, diverse perspectives have emerged in language teaching, leading to debates on grammar. In this study, Ömer Seyfettin's story titled "Ant" has been analyzed in terms of sentence elements. The study adopts a qualitative approach, and the elements of the sentence are identified through document analysis. Based on the findings, the frequent use of short sentences and the higher density of verbs compared to other sentence components are explained. After eliminating ellipses, 90 subjects (11.5%), 230 verbs (29.44%), 134 objects (17.15%), 100 locative complements (12.8%), 98 adverbs (12.54%), 55 covert subjects (7.04%), and 74 elements outside the sentence structure (9.47%) were identified, totaling 781 sentence elements. As a result of the study, a total of 316 sentences and 1724 words were tabulated to present the numbers and percentages of verbs, subjects, covert subjects, objects, locative complements, adverbs, and elements outside the sentence structure in the story.
ABSTRACT (Turkish)
Dil insan yaşamının önemine uygun olarak ilk çağlardan günümüze kadar düşünme, bilme ve sorgulama süreçlerinin odağında olmuştur. Bu yüzden doğası gereği çok boyutlu olduğu için karmaşık bir yapı sergiler. Bu karmaşık yapının sonucu olarak farklı alanlarla ilişkilendirilir ve farklı terimler, tanımlar kullanılarak dilin söz dizimi yapılarının betimlendiği görülür. Türk dilbilgisi çalışmaları kapsamında Türkçenin söz dizimi alanında önemli çalışmalar yapılmış ancak belli bir kurala dayandırıldığı için çalışmalarda kuramsal çerçeve belirlenemediğinden elde edilen sonuçların dil eğitiminde beklenen etkiyi sağlayamadığı görülmüştür. Bu sebeple dil öğretiminde farklı görüşler dil bilgisini tartışılır hale getirmiştir. Bu çalışmada Ömer Seyfettin’in Ant adlı hikayesi cümlenin unsurları bakımından incelenmiştir. Çalışma nitel bir çalışma olup doküman analizi yöntemiyle cümlenin unsurları metin üzerinde belirlenmiştir. İncelemede elde edilen bulgular eşiğinde kısa cümlelerin kullanılması fiillerin sayıca diğer cümle öğelerinden yoğunluk fazla olmalarının sebebini açıklar niteliktedir. Eksiltili cümlelerin çıkarılmasından sonra 90 fail (11.5), 230 fiil (29.44), 134 nesne (17.15), 100 yer tamlayıcısı (12.8), 98 zarf (12.54), 55 gizli fail (7.04) ve 74 cümle dışı unsur (9.47) tespit edilmiştir. Toplamda 781 öğe tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucu olarak toplamda bulunan 316 cümle ve 1724 kelime tablo olarak hikayedeki fiil, fail, gizli fail, nesne, yer tamlayıcısı, zarf ve cümle dışı unsurların sayıları ve yüzdelikleri verilmiştir.
KEYWORDS (English)
Elements of the sentence, Language, Tale, Turkish grammar, Syntax
KEYWORDS (Turkish)
Cümlenin unsurları, Dil, Öykü, Türk dilbilgisi, Söz dizimi
CITATION (APA)
Kaymak, B., & Yucel, D. (2023). Examining Ömer Seyfettin's "Ant" Story in Terms of Sentence Elements. Journal of Research in Turkic Languages, 5(2), 37-49. https://doi.org/10.34099/jrtl.521
REFERENCES
 1. Atabay, N., Özel, S. & Çam, A. (1981). Türkiye Türkçesinin Sözdizimi [Syntax of Türkiye Turkish] (No. 472). Türk Dil Kurumu Yayınları.
 2. Aydın, N. (2017). Ömer Seyfettin’in Hikayelerinin Cümle Sıklığı Açısından İncelenmesi [Analysis of Ömer Seyfetti's Stories in Terms of Sentence Frequency]. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 58, 251-268.
 3. Cemiloğlu, İ. (1994). Cümle Tahlili Üzerine Bazı Düşünceler [Some Thoughts on Sentence Analysis]. Türk Dili, 511, 29-32.
 4. Ediskun, H. (2003). Türk Dilbilgisi. (8. Baskı) [Turkish Grammar. (8. Edition)], Remzi Kitabevi.
 5. Ergin, M. (1993). Türk Dilbilgisi. (20. baskı) [Turkish Grammar. (20th edition)]. Bayrak Basım/Yayım/Tanıtım.
 6. Ergin, M. (1999). Türk Dil Bilgisi [Turkish Grammar]. Bayrak Basım Yayım Tanıtım.
 7. Ergin, M. (2013). Türk Dilbilgisi [Turkish Grammar]. Bayrak Yayınları.
 8. Erkul, R. (2007). Cümle Metin Bilgisi [Sentence Text Information]. Anı Yayıncılık.
 9. Gencan, T. N. (1975). Dil Bilgisi [Grammar]. TDK.
 10. Gencan, T. N. (2001). Dilbilgisi [Grammar]. Ayraç Yayınevi.
 11. Gülsevin, G. (2000). Türkiye Türkçesinde Birleşik Zarf-Fiiller [Compound Adverb-Verbs in Türkiye Turkish]. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 122-143.
 12. Güneş, S. (2002). Türk Dili Bilgisi [Turkish Language Knowledge], 6. bs.
 13. Karahan, L. (2017). Türkçede söz dizimi (24. Baskı) [Syntax in Turkish]. (24th edition). Akçağ Yay.
 14. Karaörs, M. (1993). Türkçenin Söz Dizimi ve Cümle Tahlilleri [Syntax and Sentence Analysis of Turkish]. Erciyes Üniversitesi Yayınları.
 15. Korkmaz, Z. (2007). Gramer terimleri sözlüğü (3. Baskı) [Glossary of grammar terms]. (3rd edition). TDK Yayınları.
 16. Seyfettin, Ö. (1991). Ant. Oda Yayınları.
 17. Wach, E. & Ward, R. (2013). Learning about qualitative document analysis. Ids Practice Paper in Brief, 13 1-10.
LICENSE
Creative Commons License