Journal of Research in Turkic Languages

Determination of Anxiety Levels of Students Learning Turkish as a Foreign Language at B1 Level: A Case Study of Ishik Male High School

Journal of Research in Turkic Languages, Volume 1, Issue 1, May 2019, pp. 23-39
OPEN ACCESS VIEWS: 400 DOWNLOADS: 526 Publication date: 15 May 2019
ABSTRACT (English)
It is known that foreign language learning anxiety has a negative effect on second language learning. The aim of this study was to determine the foreign language anxiety levels of learners of Turkish as a foreign language. The Turkish language levels of the students, who constitute the sampling of the research, were B1. In this study, Foreign Language Learning Anxiety Scale, developed by Horwitz, Horwitz and Cope (1986), was used as the data collection tool. The reliability of the data was calculated as 0.75 according to Cronbach Alpha reliability coefficient and reliability coefficient calculated by Equivalent Half Method (Split Half) was 0.81. As a result of the analysis, concerns such as negative appraisal anxiety (43%), test anxiety (39%), anxiety of Turkish language as foreign language (36%) and communication anxiety (32%) were determined in students.
ABSTRACT (Turkish)
Yabancı dil öğrenme kaygısının ikinci dil öğrenimi üzerinde olumsuz bir etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin yabancı dil kaygı seviyelerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin Türkçe dil seviyesi B1’dir. Araştırma genel tarama modeliyle yapılan betimsel bir çalışmadır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak Horwitz, Horwitz ve Cope(1986) tarafından geliştirilen Yabancı Dil Öğrenme Kaygı Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin güvenirliği  Cronbach Alpha güvenirlik katsayısına göre 0.75 ve  Eşdeğer Yarılar Yöntemi (Split Half) ile hesaplanan güvenirlik katsayısı 0.81 olarak bulunmuştur. Yapılan analizler neticesinde öğrencilerde olumsuz değerlendirilme kaygısı(%43), sınav kaygısı(%39), yabancı dil olarak Türkçe dersi kaygısı%36) ve iletişim kaygısı(%32) gibi kaygılar tespit edilmiştir.
KEYWORDS (English)
Foreign language anxiety level, Foreign language teaching, teaching Turkish as a foreign language
KEYWORDS (Turkish)
Yabancı dil kaygı düzeyi, Yabancı dil öğretimi, Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
CITATION (APA)
Miyanyedi, E. (2019). Determination of Anxiety Levels of Students Learning Turkish as a Foreign Language at B1 Level: A Case Study of Ishik Male High School. Journal of Research in Turkic Languages, 1(1), 23-39.
REFERENCES
 1. Akgün, A., Gönen, S., & Aydın, M. (2007). İlköğretim Fen Ve Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Kaygi Düzeylerinin Bazi Değişkenlere Göre İncelenmesi [The investigation of anxiety levels of primary school science and mathematics teacher students’ according to some variables]. Electronic Journal of Social Sciences, 6(20), 283-299.
 2. Akış, Y. (2015). Søren Kierkegaard’da Kaygı Kavramı [Søren Kierkegaard's Concept of Anxiety]. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 3. Aksan, D. (2009). Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim [Language in all aspects: linguistics with main lines]. Ankara: TDK Yayınları.
 4. Altunkaya, H. (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Dinleme ve Okuma Kaygıları [Listening and reading anxiety of Turkish learners as a foreign languag]. Education Sciences, 12(3) 107-121.
 5. Altunkaya, H., & Erdem, İ. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Okuma Kaygıları ve Okuduğunu Anlama Becerileri [Reading Anxiety and Reading Comprehension Skills of Learners of Turkish as a Foreign Language]. Sakarya University Journal of Education.
 6. Atasoy, A., & Temizkan, M. (2018). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Okuma Kaygıları ile Okuma Hataları Arasındaki İlişki [The Relationship between Reading Anxiety and the Reading Errors of Syrian Students Learning Turkish as a Foreign Language]. Çukurova University Faculty of Education Journal, 47(2), 738-764.
 7. Aydın, S., & Takkaç, M. (2007). İngilizceyi İkinci Dil Olarak Öğrenenlerde Sınav kaygısının Cinsiyet İle İlişkisi [The relationship between exam anxiety and gender for those who learn English as a second language]. Atatürk University Journal of Social Science Institute, 9(1), 259-266
 8. Aydın, S., & Zengin, B. (2008). Yabancı Dil Öğrenmede Kaygı: Bir Literatür Özeti [Anxiety in Foreign Language Learning: A Literature Review]. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(1), 81-94.
 9. Bailey, K. (1983). Competitiveness and anxiety in adult second language learning. In H W. Seliger and M. H. Long (Eds.), Classroom oriented research in language acquisition. New York: Newbury House.
 10. Bakırcıoğlu, R. (2012). Ansiklopedik Eğitim ve Psikoloji Sözlüğü [Encyclopedic Education and Psychology Glossary]. Ankara: Anı Yayıncılık.
 11. Baş, G. (2013). Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Foreign language learning anxiety scale: Validity and reliability study]. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(2), 49-68.
 12. Baş, G. (2014). Lise Öğrencilerinde Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı: Nitel Bir Araştırma [Foreign Language Anxiety in High School Students: A Qualitative Study]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(36), 101-119.
 13. Batumlu, D. Z., & Erdem, M. (2007). The realtionship between foreign language anxiety and English achievement ot Yildiz Thecnical University school of foreign language preparaty students. Journal of Theory and Practice in Education, 3(1).
 14. Batur, B., & Nişancı, İ. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Problemler: Irak Örneği [Problems Faced by Teachers in Teaching Turkish to Foreigners: The Case of Iraq]. Uluslararası Dil Edebiyat Çalışmaları Konferansı "Balkanlarda Türkçe" UDEK Hena e Plote "Beder" Universitesi, 81-90. Tiran, Arnavutluk.
 15. Bekleyen, N. (2015). Dil Öğrenmede Etkili Olan Bireysel Farklılılar [Effective Individual Differences in Language Learning]. In book, Dil Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 16. Boylu, E., & Çangal, Ö. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bosna-Hersekli Öğrencilerin Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi [Turkish as a foreign language learner students in bosnia and herzegovina speaking anxiety investigation of different variables]. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 4(1), 349-368.
 17. Brown, H. D. (2007). Prenciples of Language Learning and Teaching. New York: Pearson&Longman.
 18. Brown, H. D. (2014; 237). Prenciples of Language Learning and Teaching A Course in Second Language Acquisition. NewYork: Pearson.
 19. Curran, P. (2010). Tranquilizers, Pills, and Shock Therapy Have Been Used to Treat Anxiety. In B. Kennedy (Ed.), Anxiety Disorders (p. 59). Farmington Hills, MI: Greenhaven Press.
 20. Cüceloğlu, D. (2006). İnsan ve Davranışı, Psikolojinin Temel Kavramları [Human and Behavior: Basic Concepts of Psychology]. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 21. Çelik , S. Ö. (1998). Sözlü ve Yazılı Anlatım[Oral and Written Expression]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. No:1073.
 22. Demir, A., & Açık, F. (2011). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kültürlerarası Yaklaşım ve Seçilecek Metinlerde Bulunması Gereken Özellikler [Intercultural Approach in Teaching Turkish as a Foreign Language and Features Need to be in the Selected Texts] . Journal of Research in Turkic Languages 30, 51-72.
 23. Ellis, R., & Rathbone, M. (1987). The Acquisition of German in a Classroom Context. London: Mimeograph, Ealing College of Higher Education.
 24. Erdem, İ. (2014). Konuşma Eğitimi: Kuram, Uygulama, Ölçme ve Değerlendirme [Speaking Education: Theory, Practice, Measurement and Evaluation]. Türkçe Öğretimi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 25. Erişti, B. (2011). Öğrenmenin Temelleri [Fundamentals of Learning]. Eğitim Psikolojisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No:2241.
 26. Hamzadayı, E., Bayat, N., & Gölpınar, Ş. Konuşma Kaygı Düzeyi ile Konuşma Başarımı Arasındaki İlişki [The Relationship Between The Level of Speaking Anxiety and Speaking Performance]. Journal of Language Education and Research, 4(2), 75-85.
 27. Güneş, F. (2014). Türkçe Öğretimi Yaklaşım ve Modeller [Approaches and Models of Turkish Language Teaching]. Ankara: Pegem 2.Baskı.
 28. Horwitz, E. K. (1991). Preliminary Evidence for the reliability and validity of a foreing language anxiety scale. In E. Horwitz, & D. Young, Language Anxiety: From theory and research to calssroom implications (pp. 141-150). Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall.
 29. Horwitz, E., Horwitz, M. B., & Cope, J. (1986). Foreign Language Classroom Anxiety. The Modern Language Journal, 70(2). 125-132.
 30. İncirci, A. (2019, 04 21). Academia.edu. Retrieved from https://www.academia.edu/9429738/Betimsel_Ara%C5%9Ft%C4%B1rma_Y%C3%B6ntemleri
 31. İşcan, A. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yabancı Dil Kaygısının Türkçe Öğrenenler Üzerindeki Etkisi (Ürdün Üniversitesi Örneği) [The Effect Of Foreign Language Anxiety On Learners Of Turkish In Teaching Turkish As A Foreign Language (Jordan University Sample)]. Journal of Language and Literature Education, 7, 106-120.
 32. İşcan, A., & Karagöz, B. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin Kazandırmada Filmlerden Yararlanma [Using Films in Gaining Speaking Skills in Teaching Turkish as a Foreign Language]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 20(4): 1265-1278.
 33. İşeri, K. (1996). Dilin kazanımı ve yabancı dil öğretimi [Language acquisition and foreign language teaching]. Dil Dergisi, 43. 21-27.
 34. Kılıç, S. (2016). Cronbach Alpha Güvenilirlik Katsayısı [Cronbach Alpha Reliability Coefficient]. Journal of Mood Disorders, 6(1), 47-48.
 35. Koch, A. S., & Terrell, T. D. (1991). Affective reaction of foreign language students to Natural Approach activities and teaching techniques. In E. K. Horwitz, & D. J. Young, Language Anxiety: From Theory and Research to Classroom Implications (pp. 109-126). Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall.
 36. Krashen, S. D. (2009). Principles and Practice in Second Language Acquisition. California: Pergamon Press Inc.
 37. Kumaravadivelu, B. (2006). Understanding Language Teaching From Method The Postmethod. Mahwah, New jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
 38. Littlewood, W. (1984). Foreign and Second Language Learning: Language Acquisition Research and its Implications for the Classroom. Cambridge: CUP.
 39. MacIntyre, P. D., & Gardner, R. C. (1989). Anxiety and Second‐Language Learning: Toward a Theoretical Clarification. Language Learning A Journal of Research is Language Studies,, 39.
 40. MacIntyre, P., & Gardner, R. (1994). The subtle effects of language anxiety on cognitive processing in the second language. Language Learning, 44(2), 283-305. doi:https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1994.tb01103.x
 41. Maclntyre, P., & Gardner, R. (1991). Methods and results in the study of anxiety and language lerning: A review of the literature. Language Leraning, 41(1). 85-117.
 42. Masuda, C. (2010). Causes and Effects Foreign Language Classroom Anxiety: A Case Study Learners Of Japanese In The United State. Oregon: Oregon University.
 43. MEB. (2013). Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi [European Common Recommendations Framework for Languages]. Frankfurt/Main.
 44. Na, Z. (2007). A study of high school students‟English learning anxiety. Vol. 9(3),22-34. The Asian EFL Journal, Vol. 9(3), 22-34.
 45. Nascente, R. (2001). Student Anxiety in the Classroom. English Teaching Professional,, 19.
 46. Oxford, R. (1992). Who are our students? A synthesis of foreign and second language research on individual differences with implications for instructional practice. TESL Canada Journal, 9(2), 30-49.
 47. Oxford, R. L., & Shearin, J. (1994). Language Learning motivation: expanding the theoretical framework. Modern Language Journal, 78(1). 12-28
 48. Özdemir, E. (2012). Türkçeyi yabanc dil olarak öğrenenlerin konuşma kaygılarının kaynakları [Sources of speech anxiety of Turkish as a foreign language]. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 49. Özer, B. U., & Topkaya, N. (2011). Akademik Erteleme ve Sınav Kaygısı [Academic Procrastination and Test Anxiety]. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 12-19.
 50. Padem, H., Göksu, A., & Konaklı, Z. (2013). Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı [Research Methods Applied SPSS]. Sarajevo: International Burch University.
 51. Pappamihiel, N. E. (2002). English as a second language students and English language anxiety: Issues in the mainstream classroom. Research in the Teaching of English., 36, 327-355.
 52. Polatcan, F. (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kaygı Üzerine Yapılan Araştırmaların İncelenmesi [Examining the Researches on Anxiety in Teaching Turkish as a Foreign Language]. Journal of Mother Tangue Education, 7(1), 205-216.
 53. Price, M. L. (1991). The subjective experience of freign language anxiety: Interview with highly anxios students. In E. K. Horwitz, & D. J. Young, Language anxiety: From theory and research to classroom applications. (pp. 101-108). Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall.
 54. Sadighi, F., & Dastpak, M. (2017). The Sources of Foreign Language Speaking Anxiety of Iranian English Language Learners. International Journal of Education & Literacy Studies.
 55. Şahin, A. (2019). Durumluk Sınav Kaygısı Ölçeği (DuSKÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [State Test Anxiety Scale (STAS): Validity and Reliability Study]. Trakya Journal of Education, 9(1), 78-90.
 56. Şahin, A., & Koçer, Ö. (2012). Yabancı Dil Öğretiminde Motivasyon Ve Stratejiler [Motivation and Strategies in Foreign Language Teaching]. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 57. Scarsella, R. C., & Oxford, R. L. (1992). The Tapestry of Language Learning. Boston: Heinle and Heinle.
 58. Şen, Ü., & Boylu, E. (2015). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen İranlı Öğrencilerin Konuşma Kaygılarının Değerlendirilmesi [Evaluation of speaking anxiety of iranian learners learning turkish as foreign language]. Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences, 12(30), 13-25.
 59. Spencer, E. D., DuPont, R. L., & DuPont, C. M. (2003). The Anxiety Cure for Kids. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 60. Spielberger, C. D. (1983). Manualfor the State-Trait Anxiety Inventory Form Y. Palo Alto: CA: Consulting Psychologists Press.
 61. Steinberg, F. S., & Horwitz, E. K. (1986). The effect of induced anxiety on the denotative and interpretive content of second language speech. TESOL Quarterly, 20.
 62. Tapan, N. (2011). Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde Kültür Bağlamının Değerlendirilmesi [Evaluation of Cultural Context in Teaching German as a Foreign Language]. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi,7, 55-68
 63. TDK. (2019, 03 13). Türk Dil Kurumu[Turkish Language Society]. Retrieved from http://tdk.gov.tr
 64. Tuncel, H. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe konuşma Kaygısının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi [Examination of Turkish as a Foreign Language Speaking Anxiety in Terms of Some Variables]. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi, 2, 107-135.
 65. Varışoğlu, B. (2016 ). İşbirlikli Okuma ve Yazma Etkinliklerinin Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Kaygılarına Etkisi [The effects of cooperative reading and composition activities on language anxiety of foreign students learning Turkish]. Electronic Journal of Social Sciences, 15(59). 1108-1119.
 66. Vendryes, J. (2001). Dil ve Düşünce [Language and Thought]. İstanbul: Multilingual.
 67. Watson, D., & Friend, R. (1969). Measurument of social-evaluative anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 33, 448-457.
 68. Yoğurtçu, K., & Yoğurtçu, G. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Kaygının Akademik Başarıya Etkisi [Effect of learning anxiety of foreign language as Turkish on academic achievement]. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 11, 1115-1158
 69. Young, D. J. (1990). An investigation of students' perspectives on anxiety and speaking. Foreign Language Annals, 23(6), 539-553.
 70. Young, D. J. (1991). Creating a low‐anxiety classroom environment: What does language anxiety research suggest?. The modern language journal, 75(4), 426-437.
LICENSE
Creative Commons License