Journal of Research in Turkic Languages

CONTENT ANALYSIS OF A1 LEVEL LALE 1 TEXTBOOK LISTENING-COMPREHENION TEXTS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE A1 SEVİYE LALE 1 DERS KİTABI DİNLEME-ANLAMA METİNLERİNİN İÇERİK ANALİZİ

Journal of Research in Turkic Languages, Volume 5, Issue 2, November 2023, pp. 61-69
OPEN ACCESS VIEWS: 354 DOWNLOADS: 230 Publication date: 15 Nov 2023
ABSTRACT (English)
Özellikle 1990 sonrası başlayan ve son yıllarda ekonomik, kültürel ve siyasi gelişmelerin etkisiyle yabancılar tarafından oldukça ilgi gören Türkçe, dünyada en çok öğrenilen diller arasına girmeyi başarmıştır. Yabancı dil öğretiminde dört esas dil becerisi vardır. Bunlar; okuma, anlama, yazma ve dinlemedir. Dinleme becerisi diğerlerine göre farklı bir öneme sahiptir. Çünkü dinleme, insanoğlunun anne karnında duyduğu seslerin anlam kazanmasıyla elde ettiği ilk dil becerisidir. Bundan dolayı dinleme becerisinin gelişmesi ile diğer beceriler de gelişir. Bu araştırmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan Lale Türkçe Ders Kitabı 1 kitabındaki dinleme metinlerinin, A1 seviyesine uygunluğunun incelenmesidir. Döküman incelemesi çalışmada başvurulan yöntemdir. Lale Türkçe Ders Kitabı 1 kitabında bulunan dinleme metinleri, Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metninde yer alan kriterlere göre incelenmiştir. Kitapta bulunan dinleme metinleri; dinlemenin içeriği, dinlemenin soru tipi, dinlemenin dilbilgisi yönünden seviyeye uygunluğu, dinlemede kullanılan kelimelerin seviyeye uygunluğu, dinlemede kullanılan görseller ve görsellerin metne uygunluğu, dinlemenin hızı ve anlaşırlılığı, dinlemenin kültür aktarımı boyutu yönlerinden incelenmiştir. Araştırmada, Lale  Türkçe Ders Kitabı 1’deki okuma metinleri ve dinleme metinleri arasında içerik bağlamında birbirleri ile ilişkili olduğu, dinleme etkinliklerinde doğru ve yanlışı işaretleme, eşleştirme yapma, boşluk doldurma, uygun seçeneği işretleme, açık uçlu sorular  şeklinde  farklı soru tipleri kullanıldığı, dinleme etkinliklerinde kullanılan dil bilgisi genel olarak Avrupa Dil Portfolyosuna uygun olduğu, dinleme etkinliklerinde kullanılan kelimeler genellikle Avrupa Dil Portfolyosuna göre A1 seviyesi için uyumlu olduğu, etkinlerin hepsinde de görseller bulunduğu ve metinlerin görsellere uygun olarak verildiği, dinleme hızı ve anlaşılırlığın A1 seviyesine uygun olduğu, dinleme etkinliklerinde Türk kültürüne ait unsurlara önemli ölçüde yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır.
KEYWORDS (English)
Yabancılara Türkçe öğretimi, dinleme etkinlikleri, dinleme, Türkçe ders kitabı.
CITATION (APA)
Kaymak, B., Armağan, M., & yucel, D. (2023). CONTENT ANALYSIS OF A1 LEVEL LALE 1 TEXTBOOK LISTENING-COMPREHENION TEXTS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE. Journal of Research in Turkic Languages, 5(2), 61-69. https://doi.org/10.34099/jrtl.523
REFERENCES
 1. Apaydın, D. (2007). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sözcük öğretimi üzerine bir yöntem denemesi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 2. Arı, G. (2013). Dinleme/izleme öğretimi. (Ed. C. Yıldız) İçinde: Kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi. (ss. 189- 215). Pegem Yayınları.
 3. Dara, R. (2000). Yazılı anlatıma Giriş. Asa Kitabevi
 4. Doğan, Y. (2014). Yabancılara Türkçe kelime öğretiminde market broşürlerinden yararlanma. Dil ve Dilbilimi Çalışmaları Dergisi, 10(1), 89-98.
 5. Duman, A. (2003). Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğretiminde metin seçimi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 151-154.
 6. Gümüş, İ. (2016). Türkçede emir-istek kipi ve yabancılara Türkçe öğretimi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(39), 253-262.
 7. Günes, F. (2014). Türkçe Öğretimi Yaklaşım ve Modeller. Pegem.
 8. Hallé, P. A. & de Boysson-Bardies, B. (1996). The format of representation of recognized words in infants' early receptive lexicon. Infant Behavior and Development, 19(4), 463-481.
 9. İnce, B. & Boztilki, G. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dinleme becerisi. İçinde: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kuramlar, yöntemler, beceriler, uygulamalar, (ss. 157-175).
 10. İşcan, A. ve Aydın, G. (2014). Yabancı dil olarak Türkçe dinleme öğretimi. (A. Şahin, Ed.), İçinde: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kuramlar, yaklaşımlar, etkinlikler, (ss. 317-335). Pegem Akademi.
 11. Mesut, G. Ü. N. & Bakırdöğen, M. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Gazi Üniversitesi B1 Seviyesi Ders Kitabı dinleme bölümünün incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (Ö7), 59-79.
 12. Nunan, D. & Carter, R. (Eds.). (2001). The Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages. Ernst Klett Sprachen.
 13. Özbay, M. (2005). Bir dil becerisi olarak dinleme eğitimi. Akçağ.
 14. Özbay, M. (2009). Anlama teknikleri II: Dinleme eğitimi. Öncü Kitap.
 15. Pinnell, G. S. & Jaggar, A. M. (2003). Oral language: Speaking and listening in elementary classrooms. Handbook of research on teaching the English language arts, 2, 881-913.
 16. Rondal, J. A. (1983). L’interaction adulte-enfant et la construction du langage. Mardaga.
 17. Schaffer, J. A. (1983). Le comportement maternel. Mardaga.
 18. Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. (5. Baskı). Anı Yayıncılık
 19. Stern, D. (1977). Mére- enfant. Les premiéres relations. Mardaga.
 20. Umagan, S. (2007). Dinleme-İlköğretimde Türkçe Öğretimi. Pegem A Yayıncılık.
 21. Wolvin, A. D. & Coakley, C. G. (2000). Listening education in the 21st century. International Journal of Listening, 14(1), 143-152.
 22. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin yayıncılık.
LICENSE
Creative Commons License