Journal of Research in Turkic Languages

Comparison of the Context Use at B1 Level Reading Texts in Yedi İklim and Lale Turkish Coursebooks Used in Teaching Turkish to Foreigners

Journal of Research in Turkic Languages, Volume 2, Issue 1, May 2020, pp. 21-32
OPEN ACCESS VIEWS: 988 DOWNLOADS: 1803 Publication date: 15 May 2020
ABSTRACT (English)
Teaching Turkish to foreigners has gained significant momentum in recent years. New textbooks and studies increase rapidly in this field. The opportunities offered by linguistics should also be used in these studies. The use of context types should be actively involved in teaching Turkish to foreigners. This study was conducted to determine how much of the context types practiced in B1 Level Yedi İklim and Lale Turkish 3 textbooks used in teaching Turkish to foreigners. The texts and dialogues in these textbooks were identified and examined one by one in terms of the context. Findings were shown in a table with numerical data in Microsoft Excel. It was concluded that the authors who prepare a publication on teaching Turkish to foreigners and those who conduct studies in teaching Turkish to foreigners should benefit more from the use of context.
ABSTRACT (Turkish)
Yabancılara Türkçe öğretimi son yıllarda büyük ivme kazanmıştır. Bu alanda yeni kitaplar ve çalışmalar hızla artmaktadır. Bu çalışmalarda dilbilimin sunduğu olanaklardan da faydalanılmalıdır. Bağlam türlerinin kullanımına yabancılara Türkçe öğretiminde aktif bir şekilde yer verilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan B1 düzeyindeki Yedi İklim ve Lale Türkçe 3 ders kitaplarındaki bağlam türlerinin ne kadar kullanıldığını tespit edip kullanılan bağlam türlerini karşılaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu ders kitaplarındaki  metinler ve diyaloglar belirlenmiş olup bu örnekler bağlam açısından tek tek incelenmiştir. Bulgular Microsoft Excel ortamında tablo halinde sayısal verilerle gösterilmiştir. Yabancılara Türkçe öğretimi üzerine yayın hazırlayan yazarların ve yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışanların bağlam kullanımından daha fazla faydalanmaları gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
KEYWORDS (English)
Context types, Linguistics, Lale Coursebook 3, Teaching Turkish to Foreigners, Yedi İklim Coursebook B1
KEYWORDS (Turkish)
Bağlam türleri, Dil bilimi, Lale Ders Kitabı 3, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Yedi İklim Ders Kitabı B1
CITATION (APA)
Gürdal, A., & Gürdal, N. (2020). Comparison of the Context Use at B1 Level Reading Texts in Yedi İklim and Lale Turkish Coursebooks Used in Teaching Turkish to Foreigners. Journal of Research in Turkic Languages, 2(1), 21-32.
REFERENCES
 1. Aktaş, T. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisini Geliştirmek Üzere Sözcük Öğretimi ve Örnek Ders Gereci Geliştirme Önerisi [Vocabulary Teaching to Improve Reading Skills in Teaching Turkish as a Foreign Language and Suggestion for Developing Sample Course Materials]. E-Dil Dergisi, 1, 1-26.
 2. Arslan, H. (1991). Sosyal Bilimler Ansiklopedisi [Encyclopedia of Social Sciences]. İstanbul: Risale Yayınları, 1/114.
 3. Başutku, S. (2018). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde B1 Düzeyinde Kelime Öğretimi [Teaching of Vocabulary at B1 Level in Teaching Turkish as a Foreign Language]. Ankara: Yüksek Lisans Tezi.
 4. Başutku, S., ve Durmuş, E. (2018). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde B1 Düzeyinde Kelime Öğretim Tekniklerinin Değerlendirilmesi [Evaluation of Vocabulary Teaching Techniques at B1 Level in Teaching Turkish as a Foreign Language]. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi, 1(2), 139-162.
 5. Çakır, C. (2004). Anlamın Bağlam Açısından İncelenmesi: Kökanlambilim ve Artanlambilim [Analysis of Meaning in Context: Root Semantics and Art Semantics]. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 245-255.
 6. Çetin, M., Yiğit, M., ve Karlı, E. (2011). Dilde Anlam ve Bağlam [Meaning and Context in Language]. 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, 1368-1372. Sarajevo.
 7. Duran, E., ve Bitir, T. (2017). Bağlam Temelli Kelime Öğretim Yönteminin Kelime Kazanımına Katkısı [Contribution of Context-Based Vocabulary Teaching Method to Vocabulary Acquisition]. INESJOURNAL Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 11, 70-94.
 8. Franco, C. P., & Galvis, H. A. (2013). The role of situational context and linguistic context when testing EFL vocabulary knowledge in a language teacher education program: A preliminary approach. Colombian Applied Linguistics Journal, 15(1), 85-99.
 9. Göçer, A. (2015). Türkçe dersi metin işleme sürecinde bağlam temelli sözcük öğretimi ve etkin sözcük dağarcığı oluşturmadaki işlevi [Context-based vocabulary teaching and its function in forming effective vocabulary in Turkish lesson text processing]. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(1), 48-63.
 10. Gür, T. (2014). Bağlam Temelli Öğretimin İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerine Kelime Öğretiminde Kullanılması [Using Context Based Teaching in Teaching Vocabulary to Primary School Third Grade Students]. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2014(2), 242-253.
 11. Hasırcı, S., ve Büyükikiz, K. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarının Yanlış Çözümleme Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi [Evaluation of Written Expression of Students Learning Turkish as a Foreign Language According to the Approach to Wrong Analysis]. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(4), 51-62.
 12. Karatay, H. (2007). Kelime Öğretimi [Vocabulary Teaching]. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 141-153.
 13. Kramsch, C. (1993). Context and Culture in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press, New York, ABD.
 14. Özbay, M., ve Melanlıoğlu, D. (2008). Türkçe Eğitiminde Kelime Hazinesinin Önemi [The Importance of Vocabulary in Teaching Turkish]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 30-45.
 15. Öztürk, T., Yiğit, A., Akçay, S., Gün S. vd. (2012). Lale Türkçe Ders Kitabı 3 [Lale Turkish Textbook 3]. İzmir: Dil-set Yayınları, 26-62-63-86
 16. Şenyiğit, Y., ve İnce, B. (2015). YTÖ “Yeni Hitit” Kitabındaki Sözcük Öğretimine Bağlam Temelli Bir Bakış [A Context-Based Perspective on Vocabulary Teaching in YTÖ's "New Hitit" Book]. International of Human Sciences, 12(2), 965-979.
 17. Yaman, H., ve Akkaya, D. (2012). Dil biliminin kelime öğretimine açılan kapısı: Bağlam türleri [The door of linguistics to vocabulary teaching: Context types]. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(3), 2599-2610.
 18. Yaman, H., ve Akkaya, D. (2014). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarında Anlamı Bilinmeyen Kelimeler İçin Kullanılan Bağlam Türleri [Context Types Used for Vocabulary in the Second Level Turkish Course Books in Primary Education]. Elementary Education Online, 13(1), 74-93.
 19. Uslu, Z. (2005). Edimbilim ve Yabancı Dil Öğretimine Etkileri [Pragmatics and Its Effects on Foreign Language Teaching]. A.Ü. Tömer Dil Dergisi (127), 35-43.
 20. Uysal, H. (2015). Çocuk Dilinde Deyimlerin Anlamlandırılması Ve Öntürlük Etkisi [Meaning of Idioms in Child Language and the Effect of Preliminary]. Ankara: Yüksek Lisans Tezi.
LICENSE
Creative Commons License