Journal of Research in Turkic Languages

The Impact of Cultural Elements on Learning Turkish as a Foreign Language According to a Non-Native Speaker Teacher's Perspective

Ana Dili Konuşuru Olmayan Öğretmen Görüşüne Göre Kültürel Unsurlarin Yabanci Dil Olarak Türkçe Öğrenimine Etkisi

Journal of Research in Turkic Languages, Volume 5, Issue 2, November 2023, pp. 51-60
OPEN ACCESS VIEWS: 289 DOWNLOADS: 485 Publication date: 15 Nov 2023
ABSTRACT (English)
Teaching Turkish as a foreign language is a complex process that involves language learning and cultural interaction. In this context, the experiences, and perspectives of teachers whose native language is not Turkish are crucial for examining the cultural impact on learning Turkish as a foreign language. Cultural elements play a significant role in the development of students' language skills. Nowadays, language teaching requires more than just a focus on grammar and vocabulary. The influence of social and cultural elements on the language learning process is becoming increasingly important. This study aims to investigate the sociological aspects of teaching Turkish as a foreign language from the perspective of non-native speaker teachers. The research was conducted using semi-structured interviews, a qualitative research method. A total of 26 teachers from Kazakhstan, Kyrgyzstan, Iraq, Tanzania, Kenya, and Bosnia and Herzegovina participated in the study, including 8 Kazakhs, 6 Kyrgyz, 2 Uzbeks, 3 Azerbaijanis, 1 Turkmen, 2 Tajiks, 1 Kurd, and 3 Bosniaks. The interviews with non-native Turkish-speaking teachers explored their perceptions and experiences related to sociological aspects of language teaching. The findings indicate that non-native Turkish-speaking teachers have a high level of awareness regarding the importance of cultural elements in language teaching. it is important to note that the impact of cultural elements on teaching Turkish as a foreign language, according to non-native speaker teachers, is significant and appears to be positive. These elements enable a strong connection to be established between language and culture by influencing students' language learning processes.
ABSTRACT (Turkish)
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, dil öğrenimi ve kültürel etkileşimi içeren karmaşık bir süreçtir. Bu bağlamda ana dili Türkçe olmayan öğretmenlerin deneyimleri ve görüşleri, yabancı dil olarak Türkçe öğretimine etkisi sosyolojik açıdan incelenmesi gereken bir sorun durumudur ve öğrencilerin dil becerilerinin gelişimini etkileyebilecek önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde dil öğretimi, sadece dilbilgisi ve kelime dağarcığına odaklanan bir yaklaşımdan daha fazlasını gerektirmektedir. Sosyal ve kültürel unsurların dil öğrenim sürecine etkisi giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu çalışma, ana dili konuşuru olmayan öğretmenlerin gözünden yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik sosyolojik unsurların etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Kazakistan, Kırgızistan, Irak, Tanzanya, Kenya ve Bosna Hersek'te çalışan 8 Kazak, 6 Kırgız, 2 Özbek, 3 Azeri, 1 Türkmen, 2 Tacik, 1 Kürt ve 3 Boşnak toplam 26 öğretmen katılmıştır. Ana dili Türkçe olmayan öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, dil öğretimine yönelik sosyolojik unsurlara ilişkin algıları ve deneyimleri incelenmiştir. Elde edilen bulgular, ana dili Türkçe olmayan öğretmenlerin, dil öğretiminde sosyolojik unsurların önemine dair farkındalık düzeyinin yüksek olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, ana dili konuşuru olmayan öğretmenlerin sosyolojik unsurların yabancı dil olarak Türkçe öğretimine etkisi önemlidir ve olumlu yönde değerlendirilmektedir. Bu unsurlar, öğrencilerin dil öğrenme süreçlerini etkileyerek dil ve kültür arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağlamaktadır.
KEYWORDS (English)
---
KEYWORDS (Turkish)
Kültür, Yabancı Dil, Türkçe öğretimi, Öğretmen Görüşü
CITATION (APA)
Arslan, M., & Alipbayeva, D. (2023). The Impact of Cultural Elements on Learning Turkish as a Foreign Language According to a Non-Native Speaker Teacher's Perspective. Journal of Research in Turkic Languages, 5(2), 51-60. https://doi.org/10.34099/jrtl.522
REFERENCES
 1. Akar, A. (2005). Türk dili tarihi [Turkish language history]. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 2. Alyılmaz, S. (2018). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Hedef Kitlenin/“Öğrenen”in Önemi [The Importance of the Target Audience/“Learner” in Teaching Turkish as a Foreign Language]. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(4), 2452-2463.
 3. Balcı, M. ve Melanlıoğlu, D. (2016). Ana dili konuşuru olmayan öğreticilerin görüşlerine göre yabancı dil olarak Türkçe öğretimi [Teaching Turkish as a foreign language according to the views of non-native speakers]. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 5(2). Sayfa no??
 4. Büyüköztürk, Ş. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Ankara: Pegem Akademi
 5. Doğan, İsmail, (1995). Sosyoloji [Sociology], Ankara: Sistem Yayıncılık.
 6. Güneş, F. (2013). Türkce ögretimi yaklaşımlar ve modeler [Turkish teaching approaches and models]. Ankara: Pegem Akademi.
 7. Işık, Ş. (1996). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültür Bağlamı ve Aktarımı [Cultural Context and Transfer in Teaching Turkish as a Foreign Language]. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 8. Köşker, G. (2015). Yabancı Dil Öğretiminde Kültür Aktarımı: Fransız Dili Örneği [Cultural Transfer in Foreign Language Teaching: The Example of French Language]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 409-421.
 9. Kulturportali, (2023). Türkçenin dunya dilleri arasındaki yeri [The place of Turkish among the world languages]. https://www.kulturportali.gov.tr/portal/turkcenin-dunya-dilleri-arasindaki-yeri (Erişim tarihi:18.04.2023).
 10. Özben, M. (2019). Sosyolojiye Giriş [Introduction to Sociology]. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 11. Subaşı, M. ve Okumuş, K. (2017). Bir araştırma yöntemi olarak durum çalışması [Case study as a research method]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 419-426.
 12. Ültay, E. ve Ültay, N. (2014). Context-based physics studies: A thematic review of the literature. Hacettepe University Journal of Education, 29(3), 197-219.
 13. Uzun, N. E. (2012). Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri üzerine [On the place of Turkish among the world languages]. Türkoloji dergisi, 19(2), 115-134.
 14. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. Ankara: Seçkin Yayıncılık
LICENSE
Creative Commons License