Journal of Research in Turkic Languages

An Overview of Research on Turkish Language Education: A Bibliomety Study

Türkçe Eğitimi Araştırmalarına Genel Bir Bakış: Bibliyometri Çalışması

Journal of Research in Turkic Languages, Volume 1, Issue 1, May 2019, pp. 39-56
OPEN ACCESS VIEWS: 956 DOWNLOADS: 1972 Publication date: 15 May 2019
ABSTRACT (English)
There are several indicators that distinguish an academic discipline, including journals, lectures and graduate programs. One of them is the presence of academic publications in the respected citation indicators such as Web of Science (WoS). The aim of this study was to examine the published studies in the field of Turkish language education in scientific journals scanned by WoS. In the study, data was collected through document analysis and citation analysis methods in order to understand the contents of the studies conducted in this field. A total of 128 studies on Turkish language education included in WoS academic database were examined and the findings obtained from the analysis were shown in tables. According to the results, information related to the most discussed and examined topics in Turkish language education, the countries and institutions that support the studies, the authors who contributed the most to the articles and the language in which the publications were more frequently made, and which keywords the authors frequently used, had been reached. According to these findings, it is possible to note that studies on Turkish language education has increased in the last 10 years, but it is still insufficient. 
ABSTRACT (Turkish)
Dergiler, konferanslar ve lisansüstü programlar dahil olmak üzere akademik bir disiplini ayırt eden çeşitli göstergeler vardır. Bunlardan biri, Web of Science (WoS) gibi saygın alıntı göstergelerinde akademik yayınların varlığıdır. Bu çalışmanın amacı WoS tarafından taranan bilimsel dergilerde Türkçe eğitimi alanında yapılan yayınlanmış çalışmaları incelemektir. Bu alanda yapılan çalışmaların içeriklerini anlamak üzere araştırmada doküman analizi ve atıf analizi yöntemleri aracılığıyla veriler toplanmıştır. WoS akademik veri tabanında kayıtlı olan Türkçe eğitimi üzerine 128 çalışma incelenmiş ve yapılan analiz sonucunda elde edilen bulgular tablolar halinde gösterilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre Türkçe eğitimi araştırmaları üzerinde en çok tartışılan ve incelenen konular, makalelere destek veren ülke ve kurumlar, makalelere en çok katkı sağlayan yazarlar ve bu alanda daha çok hangi dil ile yayın yapıldığı, yazarların en sık kullandığı anahtar kelimelerin neler olduğu ile ilgili bilgilere ulaşılmıştır. Bu bulgulara göre Türkçe eğitimi araştırmalarının son 10 yılda artış göstermekle beraber yetersiz olduğunu söylemek mümkündür.
KEYWORDS (English)
Bibliometry, Citation Distribution, Turkish Education, Web of Science
KEYWORDS (Turkish)
Türkçe Eğitimi, Bibliyometri, Web of Science, Atıf Dağılımı
CITATION (APA)
Gökçen, D., & Arslan, M. (2019). An Overview of Research on Turkish Language Education: A Bibliomety Study. Journal of Research in Turkic Languages, 1(1), 39-56.
REFERENCES
 1. Aktaş, E. & Uzuner Yurt, S. (2015). Türkçe Eğitimi Alanındaki Makale Özetlerine Yönelik Bir İçerik Analizi [An content analysis for article abstracts in turkish education area]. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10(7) :73-96.
 2. Al, U. (2008). Türkiye’nin Bilimsel Yayın Politikası: Atıf Dizinlerine Dayalı Bibliyometrik Bir Yaklaşım [Scientific Publication Policy of Turkey: A Bibliometric Approach Based on Citation Indexes]. (Doctoral dissertation, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara). Retreived from https://tez. yok. gov. tr/
 3. Al, U. & Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi'nin Bibliyometrik Profili [Bibliometric Profile of Turkish Journal of Psychology]. Turkish Librarianship, 142-163.
 4. Asan, A. (2004). ISI’nin Kullandığı İndeksler: SCI -Expanded, SSCI ve AHCI: Tarihsel Gelişim, Bugünkü Durum ve Etki Faktörü (IF) [ISI Indexes: SCI-Expanded, SSCI and AHCI: Historical Development, Present Situation and Impact Factor (IF)], Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi, 2(5), 1-21.
 5. Bozkurt, B. Ü & Uzun, N. E. (2015). Türkçenin Eğitimi-Öğretimine İlişkin Bir Alan yazını Değerlendirmesi: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Eğilimler/Yönelimler [A Review of Literature on Turkish Language Education: Trends in International Conferences]. Journal of Language Education and Research, 1(2), 1-15.
 6. Bozkurt, Ö. Ç. & Çetin, A. (2016). Girişimcilik ve Kalkınma Dergisinin Bibliyometrik Analizi [Bibliometric analysis of journal of entrepreneurship and development]. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 11(2):232
 7. Büyükikiz, K. (2014). Yabancılara Türkçe Öğretimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme [An Investigation on Graduate Dissertations Written on Turkish Teaching as a Foreign Language]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 203-213.
 8. Coşkun, E., Özçakmak, H., & Balcı, A. (2012). Türkçe Eğitiminde Eğilimler: 1981-2010 yılları arasında yapılan tezler üzerine bir meta-analiz çalışması [Trends in Turkish Education: A meta-analysis study on theses conducted between 1981 and 2010]. Ankara: Pegem Akademi.
 9. Doğan, G., Dhyi S.M.A. & Al, U. (2018). Web of Science’tan Çıkarılan Türkiye Adresli Dergiler Üzerine Bir Araştırma [A Research on Turkey-Addressed Dropped Journals from Web of Science]. Turkish Librarianship, 32, 151-162.
 10. Ekim, B. A. (2017). Küreselleşme ve Demokrasi: İngilizcenin Küreselleşmesi [Globalization and Democracy: Globalization of English]. Galatasaray Ünivesitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümü.
 11. Erdem, İ. (2009). Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Bir Kaynakça Denemesi [A Bibliography Essay on Teaching Turkish to Foreigners]. Turkish Studies, 4(3), 888-937.
 12. Erdem, M. D., Gün, M., Şengül, M. & Özkan, E. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi [A Content Analysis of Key Words in Scientific Articles Written in the Field of Teaching Turkish as a Foreign Language]. Ondokuz Mayis University Journal of Faculty of Education, 34(1), 213-237.
 13. Göçer, A & Moğul, S. (2010). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İle İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış [A general persrective on the studies in accordance with the teaching turkish as a foreign language]. Turkish Studies, 6(3), 797-810
 14. Göçer, A. Çaylı, C. & Çavuş, S. (2012). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimiyle İlgili Kaynakça Denemelerine Kesitsel Bir Katkı: 2013-2015 Yılları Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Dergisi, 1( 1) :19-85
 15. Göçer, A., Çaylı, C., & Çavuş, S. (2016). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimiyle ilgili kaynakça denemelerine kesitsel bir katkı: 2013-2015 Yılları [A cross-sectional contribution to the bibliography essays on teaching Turkish as a foreign language: Between 2013-2015]. International Journal of Turkish Education and Training: Theory and Practice, 1(1), 19-85.
 16. Göçer, A., Tabak, G. & Coşkun, A. (2012). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Kaynakçası [A Bibliography of Teaching Turkish as a Foreign Language]. Türklük Bilimi Araştırmaları, 32, 73-126.
 17. Kahriman, R., Dağtaş, A., Çapoğlu, E. & Ateşal, Z. (2013). Yabancılara Türkçe Öğretimi Kaynakçası [Bibliography of Teaching Turkish Language to Foreign People]. TÜRÜK International Language, Literature and Folklore Researches Journal, 1, 80-132.
 18. Mert, O. (2002). Türkçe'nin Eğitim Ve Öğretimi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi. Atatürk University Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 19 :349-381
 19. Özçakmak, H. (2017). Türkçe Eğitimi Lisansüstü Araştırmalarında Yeni Yönelimler [New trends of the postgraduate researches on Turkish language education (2011-2015)]. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 6(3), 1607-1618.
 20. Pekacar, Ç. Bekeyeva, N. & Pekacar, B. Y. (2018). Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İle İlgili Bilimsel Yayınlar Üzerine İstatistiksel Bir Değerlendirme [A Statistical Evaluation on Scientific Publications Related to Teaching Turkish as a Foreign Language]. Materials International Scientific-Practical Conference Scientıfıc-Methodological Heiıtage of the Intellectuals of Alash: Traditions and Innovations, 29-38.
 21. Sevim, O. & Özdemir-Erem, N. H. (2012). Türkçe eğitimi alanındaki yüksek lisans tezlerinin başlıklarına ve özetlerine eleştirel bir bakış [A critical evaluation to abstracts and titles of master thesis in Turkish language education]. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 1(3), 174-186.
 22. Sünnetçioğlu, A. Yalçınkaya, P. Olcay, M. & Mercan, Ş. O. (2017). Turizm Alanında Yazılmış Olan Gastronomiye İlişkin Tezlerin Bibliyometrik Profili [Bibliometric Profile of Thesis Related to Gastronomy in the Field of Tourism]. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (2) :345-354.
 23. Taş, H. & Okur, A. (2015). Yükseköğretim düzeyinde ana dili öğretimi üzerine bir değerlendirme [An assessment on mother tongue teaching at higher education level]. Journal of Language and Literature Education, 13, 80-96.
 24. Tatar, C. C. & Ece, A. S. (2012). Bilimsel Dergilerdeki Müzik Makalelerinin Bibliyometrik Profili [Bibliometric Profile of Music Articles in Scientific Journals]. Akademik Bakış Dergisi, 30 :1-16.
 25. Turan, L, Sevim, O. & Tunagür, M. (2018). Türkçe Eğitimi Alanında Hazırlanan Doktora Tez Özetlerine Yönelik Bir İçerik Analizi [A content analysis for the summary sections of doctoral theses in the field of Turkish education]. International Journal of Turkish Education Sciences, 6(11) 29-44.
 26. Varışoğlu, B., Şahin, A. & Göktaş, Y. (2013). Türkçe eğitimi araştırmalarında eğilimler [Trends in Turkish Education Research]. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(3) :1767-178.
 27. Zan, B. U. (2012). Türkiye’de bilim dallarında karşılaştırmalı bibliyometrik analiz çalışması [A comparative bibliometric analysis study in scinentific disciplines at Turkey] (Doctoral dissertation, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara). Retreived from https://tez. yok. gov. tr/
LICENSE
Creative Commons License